Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmäärityksen menetelmät

Useimmiten yrityksen arvoa ja arvonmääritystä aletaan pohtia silloin, kun halutaan tehdä muutoksia omistajuudessa ja puntaroidaan yrityksen myyntihintaa. Arvonmääritys on kuitenkin hyvä tehdä, vaikka yrityksen myyminen olisi vielä kaukainen ajatus. Arvonmäärityksessä saatavalla tiedolla voi järkevän verosuunnittelun avulla saada merkittävää taloudellista hyötyä ja siitä on apua myös rahoitusneuvotteluissa. Yrityksen arvon määrittäminen on haastavaa, sillä siihen vaikuttaa moni seikka ja siksi se monesti teetätetään ammattilaisilla.

Arvonmääritykseen on olemassa useita menetelmiä eri käyttötarkoitusten mukaan. Menetelmien erona on pääasiassa näkökulma, jonka perusteella arvo määritellään. Monesti arvonmäärityksessä on järkevää käyttää ristiin useita eri menetelmiä, jotta arvonmääritys on mahdollisimman realistinen. Tutustu arvonmääritysmenetelmiin artikkelissamme.

Sisältö:

Milloin yrityksen arvo määritellään?
Miten yrityksen arvo määritellään?
Tuottoarvo 
Substanssiarvo 
Yrityksen käypä arvo 
Markkinaperusteinen arvo 

Milloin yrityksen arvo määritellään?

Yrityksen arvonmääritys kannattaa laatia aina, kun yrityksen omistajuudessa tapahtuu muutoksia. Kyseessä voi olla esimerkiksi koko yrityksen myyminen, maksullinen osakeanti tai yrityksen osakkeiden lahjoittaminen. Arvonmääritys auttaa järkevän kauppatavan ja hinnan määrittämisessä ja näin myös edesauttaa kauppojen syntymistä. Lisäksi yrityksen arvonmäärityksessä saatavalla tiedolla voi järkevän verosuunnittelun avulla saada merkittävää taloudellista hyötyä.

Yrityksen arvo määritellään usein:

  • Yrityskauppojen yhteydessä
  • Rahoitusneuvottelujen tueksi
  • Ennen osakassopimuksen tekemistä
  • Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä

Yrityskaupat

Yrityskauppa on yksi yleisimmistä tilanteista, joissa arvonmääritystä tarvitaan. Arvonmääritys toimii yrityskaupan pohjana, joten määritys kannattaa tehdä jo yrityksen myymisen tai ostamisen suunnitteluvaiheessa. Arvonmäärityksestä saa esimerkiksi rahanarvoista tietoa veroseuraamusten arviointiin eri toteutusvaihtoehdoissa. Arvonmääritys kertoo myös muista tekijöistä, jotka vaikuttavat olennaisesti siihen, kannattaako yrityskauppa toteuttaa liiketoiminta- vai osakekauppana. Toteutustapa puolestaan määrittää kaupassa siirtyvät vastuut. 

Rahoitusneuvottelut  

Pankit ja muut rahoituspalvelut ovat luonnollisesti kiinnostuneita yrityksen aiemmista tilikausista sekä tulevaisuuden näkymistä, ennen kun myönteisiä rahoituspäätöksiä tehdään.

Osakassopimuksen tekeminen

Ennen osakassopimuksen tekemistä on myös hyvä tehdä arvonmääritys, näin voi välttyä maksamasta osakkeista liian suurta kauppahintaa.  

Sukupolvenvaihdos

Arvonmääritys antaa hyödyllistä informaatiota toteutusvaihtoehtojen vertailuun myös silloin, kun yritykselle on suunnitteilla sukupolvenvaihdos. Yleensä yritys luovutetaan jatkajalle yrityksen käyvästä arvosta, kun on kyseessä sukupolvenvaihdos. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä voi syntyä lahjatuloa, joka on verotettavaa. Ohjeet lahjan arvon laskuun löytyy verohallituksen sivuilta.

Miten yrityksen arvo määritellään?

Yrityksen arvoa voidaan tarkastella usealla eri menetelmällä. Yrityksen arvoon vaikuttaa yrityksen ohella myös monet muut tekijät, esimerkiksi PK-yritysten arvosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä yrityksen tuottoarvoa tai yrityksen velattoman omaisuuden arvoa.

Yrityksen arvon määrittelyssä ei ole yhtä oikeaa tapaa arvoittaa yritys ja usein paras keino onkin yhdistellä eri arvonmääritys menetelmiä.

Tuottoarvo

Tuottoarvoa määriteltäessä pyritään arvioimaan yrityksen tulevaisuudessa tekemään tuottoa. Arvio tuottoarvosta pohjautuu aiempien vuosien tuloskehitykseen sekä tulevien vuosien tulosennusteeseen uuden omistajan alaisuudessa. Tulevaisuuden kassavirtojen ennustetta laaditaan yleensä aiempiin tilinpäätöslukuihin, budjetteihin ja sisäisiin analyyseihin markkinoiden kehittymisestä perustuen. Tuottoarvossa otetaan huomioon oikaisuerät, jotta saadaan aikaiseksi saamaan mahdollisimman realistinen arvio tuotot tulevilta vuosilta. Poistot sen sijaan jätetään yleensä huomioimatta.  

Tuottoarvossa ennustetut tuotot seuraavilta vuosilta lasketaan yhteen ja summa on yrityksen tuottoarvo. Tuottoarvoon laskettavien vuosituottojen määrä ja suuruus vaihtelevat, näihin vaikuttavat yrityksen itsensä ohella esimerkiksi toimiala ja rahoitus. Luonnollisesti yrityksen houkuttelevuuteen ostajan kannalta vaikuttaa hinta, joten muutaman vuoden yhteenlasketut tuotot tekevät hinnasta huomattavasti kiinnostavamman kuin esimerkiksi kuuden tai seitsemän vuoden tuottojen summa. Tuottoarvossa huomioidaan edellisten lisäksi normaaliin toimintaan kuulumattomat erät sekä yrittäjän itselleen maksama palkka.   

Ostaja on kiinnostunut nimenomaan yrityksen tuotoista tulevaisuudesta, siksi arvio perustuu yrityksen tuloskuntoon tulevina vuosina, mutta verottaja puolestaan huomioi tuottoarvossa historiaa, eli aiempien vuosien tuottoa.

Tuottoarvo voidaan laskea esimerkiksi seuraavasti: nettotuotto jaettuna tuottovaatimuksella.

  • Nettotuotto voi olla vuosittainen, keskiarvo tietyltä tai jokin muu arvioitu nettotuotto.
  • Vuotuisen nettotuoton määrittelyssä käytetään usein aiempien vuosien oikaistua käyttökatetta.
  • Tuottovaatimus puolestaan on vaihtoehtoisen sijoituskohteen tuotto.   

Substanssiarvo

Substanssiarvo on normaalisti yrityksen minimihinta, joka perustuu aiempiin tilikausiin. Substanssiarvosta voidaan käyttää myös nimitystä tasearvo ja se määritellään yrityksen varallisuuden perusteella. Käytännössä tällöin varoista vähennetään velat edellisen valmistuneen tilikauden taseen mukaan. Varat ja velat oikaistaan käypään arvoon.

Substanssiarvoa määriteltäessä käytetään yrityksen myytävissä olevasta omaisuudesta käypää arvoa eli markkinahintaa. Myytäviä omaisuuseriä ovat esimerkiksi tilat, laitteet, tavarat, vaihto-omaisuus ja sijoitukset. Yrityksellä voi olla velkoja enemmän kuin varoja, tällöin substanssiarvo on nolla. Tällöin velkojen ja varallisuuden erotus vähennetään käyvästä arvosta.    

Substanssiarvo kuvaa yrityksen omaisuuden arvoa, ei tulevia tuotto-odotuksia tai liiketoiminnan arvoa. Tappiollisen yrityksen arvonmäärityksessä hyödynnetään usein substanssiarvoa. Substanssiarvo lasketaan siis yksinkertaisesti vähentämällä varallisuudesta velat.

Yrityksen käypä arvo

Käypä arvo on tarkoittaa sitä arvoa, jonka ostajaehdokas on valmis yrityksestä maksamaan tällä hetkellä. Tässä tapauksessa arvo lasketaan tuotto- ja substanssiarvon perusteella. Mikäli tuottoarvo on suurempi, käytetään tuottoarvon ja substanssiarvon keskiarvoa. Jos taas tuottoarvo on pienempi kuin substanssiarvo, käytetään arvon määrityksessä vain substanssiarvoa.

Pelkkää substanssiarvoa käyttämällä yrityksen hinta voi kuitenkin nousta niin korkeaksi, että kauppa jää tekemättä.  Normaalisti yrityksen ollessa terveellä pohjalla on tuottoarvo substanssiarvoa suurempi. Substanssiarvon perusteella laskettua arvoa käytetään usein yrityksen minimiarvona verotuksessa.  

Markkinaperusteinen arvo 

Markkinaperusteista arvoa määriteltäessä tarkastellaan vastaavia toteutuneita yrityskauppoja ja niistä saatuja talouden tunnuslukuja vertailun pohjana. Arviota tehdessä vertaillaan hintaa suhteessa yrityksen olennaisiin tunnuslukuihin kuten liikevaihtoon, liikevoittoon, käyttökatteeseen, omaan pääomaan sekä tilikauden tulokseen.  

Markkinaperusteisen arvon määrittelyssä voi haasteeksi tulla se, että vastaavia kauppoja ei ole tehty tai tietoa kauppahinnasta ei ole saatavilla. Mikäli kauppahinta on selvillä, tulee vertailussa luonnollisesti myös huomioida mitä kaupassa on myyty: liiketoimintakaupan hinta on eri kuin osakekaupan. Yritykset ja niiden tilanne myös usein eroavat toisistaan, joten täysin vastaavaa kauppaa vertailun pohjaksi ei ole helppo löytää.
    
Yrityksen arvonmääritys on vain yksi yrityksen kauppahintaa määrittävä työkalu. Jokainen yrityskauppa on oma prosessinsa ja kaikki yritykset eroavat toisistaan, arvonmääritys toimii niin myyjän kuin ostajankin apuna hinnasta sovittaessa. Loppujen lopuksi yrityksen arvo on kuitenkin se, jolla kaupat syntyvät.

21.9.2020

Vakuudetonta yrityslainaa 100 000 € asti

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024