03 3399 3601
 
Kirjaudu sisään

Tietosuojaseloste
1.3.2019 alkaen

1. Rekisterinpitäjä

WS Finance Oy
Y-tunnus: 2954832-8
Aleksanterinkatu 17 B
15110 Lahti

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Asiakasrekisteripäällikkö
Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti
Puhelin: vaihde 050 502 4296

3. Rekisterin nimi

WS Finance Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”WS Finance Oy:n asiakasrekisteri”)

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään WS Finance Oy:n lainapäätösten tekemiseen, laskutukseen, perintään ja asiakkaiden tunnistamiseen. Asiakasrekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

Henkilötietoja käytetään myös henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Henkilötietoja käsittelevät WS Finance Oy sekä Bisnode Finland Oy ja Suomen Asiakastieto Oy tiedon välittäjinä.

5. Rekisterin tietosisältö

WS Finance Oy:n asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Rekisteröidyn perustiedot ja yksilöivät tunnisteet:

 • nimi
 • henkilötunnus ja sukupuoli
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • yrityksen y-tunnus ja vastuuhenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
 • pankkiyhteystiedot
 • muut rekisteröidyn antamat tiedot

Asiakkuuteen ja asiakkuuden hakemiseen liittyvät tiedot:

 • asiakkuuden alkamisajankohta
 • tiedot haetuista ja myönnetyistä luotoista ja luottopäätöksistä
 • luoton myöntämistä varten saadut tiedot luottokelpoisuudesta Bisnode Finland Oy:ltä ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:ltä
 • tiedot asiakkaalle lähetetyistä ilmoituksista
 • IP-osoite, josta asiakas on ottanut yhteyttä palveluun
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • maksuttomien palvelujen käyttö (esim. uutiskirjeet)
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö (mukaan lukien rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden kampanjoihin liittyvät tiedot)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • riskienhallinta ja statistiikka

Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämiä tietoja, kuten

 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot
 • petos ym. rikollisen toiminnan valvonta ja tarvittaessa viranomaisilmoitusten tekeminen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, WS Finance Oy:n tarkistamat tiedot (Bisnode Finland Oy, Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus, Instantor AB, yksityishenkilöiden nimi- ja osoitetietoja välittävät yritykset) ja palvelun ylläpidon yhteydessä muutetut tiedot.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja ei luovuteta muutoin ulkopuolisille, lukuun ottamatta:

 • viranomaisia lakisääteisissä tapauksissa
 • rekisterinpitäjän laskutuksesta ja perinnästä vastaavaa yritystä
 • kohdassa 9 kuvattuja markkinointitarkoituksia

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään asianmukaisesti lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Rekisterinpitäjän henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus liittyen rekisterin tietoihin ja pääsy rekisteriin on teknisesti ja fyysisesti suojattu.

9. Markkinointi

Rekisteristä voidaan myydä tai luovuttaa henkilötietolain sallimia tietoja WS Finance Oy:n valikoiduille yhteistyökumppaneille suoramarkkinointitarkoituksiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen, ellei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. WS Finance Oy voi käyttää asiakkaiden tietoja omaan suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin (mukaan lukien sähköiset viestintävälineet).

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tietojen tarkistamisesta tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

11. Tiedon korjaaminen

Asiakas voi henkilötietolain 29 §:n mukaisesti päivittää ja muuttaa omia tietojaan tunnistautuneena WS Finance Oy:n verkkopalvelussa.

WS Finance Oy huolehtii asiakastietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta päivittämällä asiakkaan virallisia henkilö- ja yhteystietoja väestötietojärjestelmästä. Väestötietojärjestelmään tehdyt muutokset, kuten osoitteenmuutos, päivittyvät WS Finance Oy:n asiakasrekisteriin viralliseksi osoitteeksi automaattisesti.

12. Tiedon poistaminen

Mikäli lopetat asiakkuutesi kanssamme, meidän on säilytettävä tietosi lain salliman ajanjakson ajan johtuen esimerkiksi kirjanpitolainsäädännöstä ja riskienhallinnallisista syistä. Tyypillisesti tietoja säilytetään 10 vuotta asiakkuuden päättymisen jälkeen.

13. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus kieltää WS Finance Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Asiakas voi kieltää markkinoinnin lähettämällä kiellon sähköpostitse osoitteeseen kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle osoitteeseen Aleksanterinkatu 17 B, 15110 Lahti.

14. Evästeet

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. WS Finance Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

WS Finance Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että WS Finance Oy:n yhteistyökumppani voi tukea WS Finance Oy:tä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan WS Finance Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, WS Finance Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.