Tietosuojaseloste WS Finance Oy
8.3.2024

Tämä on WS Finance Oy:n Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja tietosuojalain (2018/1050) (jäljempänä yhdessä ”Tietosuojalainsäädäntö”) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä selosteessa on kuvattu, mitä, miten ja miksi WS Finance Oy kerää, käyttää, jakaa ja säilyttää henkilötietoja. Lisäksi tässä selosteessa on kuvattu mitkä ovat henkilön yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet.

Rekisterinpitäjä

Nimi: WS Finance Oy (”WS Finance” tai ”Yhtiö”)
Y-tunnus: 2954832-8

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

WS Finance Oy

Osoite: Aleksanterinkatu 17 B, 15140 Lahti
Sähköposti: asiakaspalvelu@businesscredit.fi
Puhelin: +358 (0)3 3399 3601

Rekisterin nimi

WS Finance Oy:n asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri (”WS Finance Oy:n asiakasrekisteri”)

MITÄ OVAT HENKILÖTIEDOT

Henkilötiedot ovat kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön (ihmiseen) liittyvät tiedot. Henkilötietoja ovat myös erilliset tiedot, jotka yhdistettynä mahdollistavat tietyn henkilön tunnistamisen. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite, henkilökortin tai passin numero, paikannustiedot, IP-osoite ja puhelimen mainostunnistin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käytetään ja käsitellään WS Financen rahoitustoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden tarjoamiseen ja toteuttamiseen, sekä WS Financen ja sen asiakkaiden välisen sopimussuhteiden hoitamiseen, rahoituspäätösten tekemiseen ja asiakkaiden tunnistamiseen. Lisäksi rekrytoinnin yhteydessä käsitellään työhakijoiden henkilötietoja.

Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu aina joko a) Sopimuksen täytäntöönpanoon; b) Lakisääteiseen velvoitteeseen; c) oikeutettuun etuun eli perusteltuun syyhyn tai d) suostumukseen.

Sopimuksen täytäntöönpano ja sopimusvelvoitteiden täyttäminen

 • hakemusten käsittely
 • yhteystietojen hallinnointi
 • laskutustoimenpiteet
 • rahoituksen myöntäminen ja seuranta.
 • asiakkuuden käsittely asiakaspalvelussa mukaan lukien asiakaspalautteen käsitteleminen, asiakasviestintä ja muu asiakassuhteiden hoitamiseen ja hallinnointiin liittyvät kulloinkin tarpeelliset toimenpiteet.
 • sopimuksen muodostaminen, hallinnointi ja varmistaminen

Lakisääteiset velvoitteet

 • rekisteröityjen yksilöinti, tunnistaminen ja tunteminen (selonottovelvollisuus ja ”tunnista asiakkaasi” - käytännöt
 • luottoarvion tekeminen
 • rikollisen toiminnan ehkäisy ja tutkinta
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estävä toiminta (pakote- ja jäädytyslistojen seuranta ja valvonta)
 • rahanpesunlainsäädännön vaatimusten täyttäminen Suomen rahanpesua ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan lain sekä Suomen Aluevalvontaviraston antamien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen vastaisten toimenpiteiden koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti (edunsaajaselvitykset ja selvitys poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön statuksesta (PEP-status).
 • luototustoimintaa ohjaavien sääntöjen mukainen tarkastus ja toiminta (Valvova viranomainen on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto)
 • vastuullisen luotonantoon ja luottoriskien hallintaan liittyvien toimintojen ylläpitäminen
 • viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden tai muiden lakisääteisten sitovien velvoitteiden hoitaminen. Lakiin perustuvia käsittelyvelvoitteita voi johtua muun muassa kirjanpitolaista, kuluttajansuojalaista sekä tietosuojalaista, pakotelaista tai laista varjojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi
 • valitusten käsittely

Oikeutettu etu

 • tunnistautuminen sähköisten kanavien kautta kirjautumiseen
 • yhteydenpito asiakkaisiin, työnhakijoihin ja yhteistyökumppaneihin
 • asiakastyytyväisyyskyselyt ja tietojen käyttö asiakaspalvelun laadunvalvonnassa ja työntekijöiden seurannan yhteydessä
 • erimielisyyksien ratkaiseminen
 • oikeudellisten prossien hallinnointi (saatavien perintään liittyvät tilanteet ja toimenpiteet)
 • hallinnolliset tarkoitukset, kuten sisäisten järjestelmien ja sovellusten turvaaminen ja ylläpitäminen
 • liiketoiminnan, järjestelmien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen, mukaan lukien testaus
 • anonymisoidun tai pseudonymisoidun datan analysointi, profilointi ja testaus palveluiden kehittämiseksi ja tehostamiseksi
 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yritysten tai ulkoistettujen rekisteritietojen käsittelijöiden kanssa tiedon jakaminen silloin, kun se on välttämätöntä sisäisten hallinnollisten ja konsernitason velvoitteiden tai lakisääteisten selonottovelvollisuuksien tai raportointivelvoitteiden täyttämiseksi
 • saatavien myyntitapahtumaan ja saatavien myynnin toteutumiseen liittyvät toiminnot
 • rekrytointiprosessiin liittyvien toimenpiteiden suorittaminen

Suostumus

 • rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden markkinointiviestinnän toteuttaminen, kohdentaminen ja seuranta mukaan lukien tässä tarkoituksessa tapahtuvat sähköinen suoramainonta, etämyynti tai muu suoramarkkinointi sekä mielipide- ja markkinatutkimus taikka muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä markkinointikilpailujen järjestäminen. Sähköistä suoramarkkinointia ei kohdenneta ilman nimenomaista suostumusta rekisteröidyltä. Suostumus kysytään verkkohakemuksen yhteydessä ja suostumuksen tunnistettu rekisteröity voi perua ilmoittamalla siitä asiakaspalveluun

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

WS Finance kerää henkilötietoja kaikista, jotka ovat tehneet tai haluavat tehdä sopimuksen WS Finance Oy:n kanssa palveluun tai tuotteeseen liittyen. Potentiaalisten asiakkaiden ja olemassa olevien asiakkaiden lisäksi henkilötietoja kerätään asianomaisten osapuolilta ja tietyissä tapauksissa asianomaisen lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä kuten asiakkaan valtuuttamilta edustajilta, vakuuden antajilta, takaajilta, työntekijöiltä, maksajilta, tosiasiallisilta edunsaajilta ja yritysten yhteyshenkilöiltä.

Rekrytointiprosessissa olevilta työnhakijoilta ja suosittelijoilta, joiden tiedot on saatu työpaikan hakijalta, kerätään myös rekrytoinnin osalta tarvittavia henkilötietoja. Rekrytoinnin aikana voimme tehdä tai antaa toimeksiannon ulkopuoliselle toimijalle persoonallisuus- ja soveltuvuustestien tekemiseksi. Tällöin tietojen kerääminen perustuu oikeutettuun etuun ja tarpeeseemme arvioida eri hakijoiden soveltuvuutta kyseiseen tehtävään.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin tallennetaan tietoja kussakin tilanteessa vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen. Kerättävät tiedot vaihtelevat tarjottujen ja haettujen palveluiden ja tuotteiden mukaan. Lisäksi tietojen keräämiseen laajuuteen vaikuttaa asemasi sopimuksen täytäntöönpanossa eli oletko asiakas, asianomainen osapuoli, takaaja vai asiakkaan lähipiiriin kuuluva henkilö tai liittyvätkö tiedot rekrytointiprosessiin.

Keräämämme henkilötiedot voivat olla ns. yksilöintitietoja kuten henkilötunnus, koko nimi ja IP-osoite; yhteystietoja kuten käyntiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite; taloudelliset tiedot kuten tiedot varoista ja veloista ja luottotiedoista; lakisääteisiin vaatimuksiin ja verotukseen liittyvät tiedot kuten yhtiön edunsaajan tiedot ja verotiedot; profilointitiedot kuten kansalaisuus, ikä, asuinkunta ja luottoluokitustiedot sekä WS Financen asiakkuuteen ja asiakashistoriaasi liittyvät tiedot kuten osapuolten väliset sopimus- ja laskutustiedot, transaktiotiedot, asiakaspalautteet ja asiakaskyselyiden tulokset.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, henkilötunnus, asiakasnumero, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite, luottotiedot. Rekisteri voi sisältää myös suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, verkkokäyttäytymistiedot sekä asiakas- ja asiointisuhdetta koskevat tiedot, kuten osapuolten väliset sopimus- ja laskutustiedot, asiakaspalautteet ja asiakaskyselyiden tulokset.

Sopimuksen täytäntöönpanoon ja velvoitteiden täyttämiseen liittyviä käsiteltäviä tietoja ovat mm.

 • yksilöintitiedot (asiakas, takaaja, edunsaaja)
 • yhteystiedot
 • taloudellista tilannetta koskevat tiedot
 • asiakkuuden tiedot
 • yhteydenpito asiakkaaseen (takaajaan, edunsaajaan)
 • lainan tiedot
 • maksutiedot
 • tilinumerotiedot

Lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen liittyviä käsiteltäviä tietoja ovat mm.

 • yksilöintitiedot (asiakas, takaaja, edunsaaja)
 • asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot
 • yhteystiedot
 • taloudellista tilannetta koskevat tiedot
 • asiakkuuden tiedot
 • yhteydenpito asiakkaaseen (takaajaan, edunsaajaan)
 • tilitiedot
 • maksutiedot
 • lainan tiedot
 • tilinumerotiedot
 • perintätiedot
 • verotukseen liittyvät tiedot
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamiseen tarvittavat tiedot
 • hakemuksen hylkäämiseen liittyvät tiedot

Oikeutettuun etuun liittyviä käsiteltäviä tietoja ovat mm.

 • yksilöintitiedot
 • yhteystiedot
 • asiakkaan tunnistautumiseen liittyvät tiedot
 • taloudellista tilannetta koskevat tiedot
 • asiakkuuden tiedot
 • lainan tiedot
 • perintätiedot
 • rahanpesun estämiseen tarvittavat tiedot
 • käyttäytymistiedot

Suostumukseen liittyviä käsiteltäviä tietoja ovat mm

 • yksilöintitiedot
 • yhteystiedot
 • lainatiedot
 • työnhakijan hakemustiedot ja liitetiedot (ansioluettelo)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

WS Finance kerää henkilötietoja pääsääntöisesti suoraan asiakkailta tai asianomaisten osapuolilta tai asianomaisten lähipiiriin kuuluvilta henkilöiltä esimerkiksi lainahakemuksen yhteydessä tai lainan rahoituspäätöstä tehdessä internetin kautta, puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla. Yhtiö voi myös tallentaa esimerkiksi sähköpostitse annettuja ja välitettyjä viestejä, jos rekisteröity on yhteydessä esimerkiksi asiakaspalveluun. Evästeiden kautta yhtiö voi myös tallentaa tietoja siitä, miten rekisteröity käyttää yhtiön asiakasportaalia tai verkkopalveluja. Aika ajoin WS Finance voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja, jolla yhtiö varmistaa, että tiedot ovat ajan tasalla ja oikeat täyttääkseen erityisesti lakisääteisiä velvoitteita.

Rahanpesulaki rahanpesun ja terrorisimin rahoittamisen estämisestä asettaa yhtiölle velvoitteita tuntea asiakas, joiden perusteella yhtiö on velvoitettu keräämään henkilötietoja yrityksen edunsaajista sekä yrityksen edunsaajien tai johdon mahdollisesta merkittävästä roolista tai toiminnasta politiikassa. Yhtiö saattaa myös joutua kysymään tarkemmin yrityksen liiketoiminnasta, raha-asioista ja raha-asioiden hoitamisesta, joiden yhteydessä yhtiö voi kerätä henkilötietoja.

Rekrytointiprosessissa yhtiö pyytää ja kerää henkilöllisyystiedot, yhteystiedot, tietoja koulutuksesta ja taidoista sekä joissakin tapauksissa profilointitietoja kuten hakijan sukupuoli, nykyisen työnantajan tiedot, kansalaisuus ja ikä. Lisäksi yhtiö käsittelee rekrytointiprosessin aikana sähköpostiviestintää hakijan ja mahdollisen rekrytointitoimiston välillä. Yhtiö kerää myös tietoja suosittelijoista.

WS Financen palveluita käytettäessä̈ yhtiö kerää tietoja myös lain sallimissa rajoissa julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja kolmansilta osapuolilta lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Kolmansien osapuolten lähteitä ovat mm. viranomaisten ylläpitämät rekisterit ja järjestelmät kuten väestötietojärjestelmät sekä veroviranomaiselta, ulosottolaitokselta ja/tai yritys- ja yhteisö̈tietojärjestelmistä̈ saadut tiedot. Keskitetystä luottotietorekisteristä yhtiö tarkistaa muiden luotonantajien myöntämät lainat ja luottotietoyhtiöiltä yhtiö tarkistaa taloustiedot ja maksuhäiriömerkinnät. Pakotemenettelyn ja varojen jäädyttämislain puitteissa WS Finance on velvoitettu tarkistamaan ja keräämään tietoa myös EU:n ja YK:n sekä muiden kansallisten järjestöjen ylläpitämistä pakote- ja sanktiolistoista sekä Keskusrikospoliisin ylläpitämästä jäädyttämispäätöslistasta. Pakote- ja jäädytyslistojen tarkistaminen on ulkoistettu tähän tarkoitukseen palveluja tarjoavalle yritykselle.

AUTOMAATTINEN KÄSITTELY

Yhtiö ei käytä automatisoitua päätöksentekoa.

PROFILOINTI

Profiloinnilla tarkoitetaan automaattista henkilötietojen käsittelyä, jota käytetään arvioitaessa luonnollisien henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, erityisesti analysoimaan tai ennakoimaan esimerkiksi luonnollisen henkilön taloudellista tilannetta. WS Finance voi lain sallimissa puitteissa ja oikeutettuna etuna kerätä ja käyttää profilointitietoa muuhun kuin sopimuksen täytäntöönpanoon tai luottopäätöksen tekemiseen. Profilointitietoa voidaan käyttää markkinointitarkoituksissa tehtävissä asiakasanalyyseissä ja apuna maksutapahtumien tarkkailussa petosten estämiseksi ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjumiseksi.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta kolmannelle osapuolelle. WS Finance Oy voi kuitenkin luovuttaa rekisteritietoja ulkopuoliselle taholle kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja velvoitteiden sallimissa rajoissa muun muassa viranomaisen pyynnöstä tai tuomioistuimen päätöksen nojalla.

WS Finance voi myös luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, mikäli nämä tahot käsittelevät henkilötietoja WS Financen lukuun tai WS Financen puolesta. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi WS Finance Oy:n maksuliikenteestä, laskutuksesta, IT-järjestelmätuesta ja perinnästä vastaavat yritykset mukaan lukien WestStar -konsernin sisaryritykset sekä ulosottoviranomainen ja rahanpesulain mukaisen asiakkaan tunnistamiseen ja pakotemenettelyn seurantaan palveluja tuottava yritys. Rekrytointitapauksissa henkilötietoja voi käsitellä rekrytointitoimisto ja konsernin taloushallinnosta yksilöidyt henkilöt.

TIETOJEN SIIRTO EU:N tai ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Yhtiön käyttämän palvelimet, joille henkilötiedot tallentuvat sijaitsevat Saksassa. Jos henkilötietoja poikkeuksellisesti joudutaan siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, siirto tehdään tiedonsiirtoa koskevan sääntelyn mukaisesti riittävän korkealla suojaustasolla luvattomalta käytöltä.

HENKILÖTIETOREKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS

Henkilö-̈ ja yritystiedot säilytetään luottamuksellisina. WS Financen henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla tahoilla on vaitiolovelvollisuus kaikkiin asiakas- ja rekisteritietoihin. Rekisterin hallintaympäristö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Tietotekniikkakumppanien tietoverkko on suojattu palomuurilla tai muilla tarvittavilla toimenpiteillä̈. Yhtiö päivittää ja testaa tietoturvaa säännöllisesti.

Rekisterinpitäjällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä on oikeus käyttää rekisterissä olevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

REKISTERIN SUOJAAMINEN

Osa rekisteriin sisältyvistä tiedoista on julkisia ja saatavissa julkisista asiakirjoista tai rekistereistä, muutoin tiedot ovat luottamuksellisia. Henkilötunnusta käytetään niissä asiakirjoissa, joissa asiaa käsittelevät viranomaiset sitä edellyttävät tai käyttäminen on muutoin välttämätöntä asian ja rekisteröidyn yksilöimiseksi.

Rekisterin mahdollinen manuaalinen aineisto, kuten osa yhteistyö- ja luottosopimuksista säilytetään rekisterinpitäjän toimipaikassa lukituissa tiloissa, jonne ei ulkopuolisilla ole pääsyä. Rekisterinpitäjän toimitiloissa on valvonta ja hälytysjärjestelmä.

Rekisteri sijaitsee suojatussa ja valvotussa laitetilassa. Sähköisesti tallennettu tieto säilytetään asianmukaisesti suojatussa, käyttäjätunnistuksen vaativassa tietojärjestelmässä, jonne käyttäjätunnukset on vain työssään järjestelmää tarvitsevilla. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä niihin pääse käsiksi yrityksen ulkopuoliset tahot.

REKISTERITIETOJEN SÄILYTYSAIKA JA HÄVITTÄMINEN

Rekisteröidyn tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei ole edellytyksiä. Tietojen säilytysaika määräytyy lain, sopimusvelvoitteen noudattamisen, käyttötarkoituksen sekä oikeutetun edun perusteella. Säilyttämisaikaan vaikuttavia lakeja ovat muun muassa kirjanpitolaki (11336/997), laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) sekä Tietosuojalainsäädäntö. Tavanomaisesti tietoja säilytetään seitsemän vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Työnhakijoiden hakemuksia liitteineen säilytetään 12 kuukauden ajan hakemuksen jättämisestä. Työnhakijan tietojen säilyttäminen perustuu suostumukseen, eli työnhakija voi koska tahansa ilmoittaa, mikäli haluaa tietonsa poistettavaksi aiemmin, kun mainitun ajan kuluttua.

Manuaalinen aineisto hävitetään tuhoamalla fyysiset asiakirjat. Sähköisesti tallennettu tieto hävitetään tuhoamalla asianmukaiset tiedostot.

REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisteröityä informoidaan tietojen käsittelystä tällä tietosuojaselosteella, joka on saatavissa rekisterinpitäjän toimipaikassa sekä rekisterinpitäjän internetsivuilla. WS Finance suosittaa säännöllisesti rekisteröityjä tarkistamaan uusimman version selosteesta yhtiön verkkosivuilta.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Pääsy omiin tietoihin ja tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä̈ on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkistaa, mitä̈ itseään koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin. Edellytys tälle on, että WS Finance voi tunnistaa rekisteröidyn luotettavalla tavalla, jotta asiattomat eivät saa pääsyä rekisteröidyn tietoihin. Tarkastuspyyntö̈ tulee lähettää̈ kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle taholle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta.

Rekisteröidylle ilmoitetaan tiedot, joita hänestä on mahdollisesti tallennettu, mihin tietoja käytetään ja mihin niitä mahdollisesti luovutetaan.

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen todistus, josta ilmenee ne lailliset syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.

Oikeus vaatia tietojen poistamista tai korjaamista

Mikäli tallennetussa tiedossa on virhe, se on tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut, on rekisteröidyllä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rajoittamis- ja vastustusoikeus

Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan tai lopettamaan kokonaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyn laissa säädetyin perustein. Mikäli WS Finance kuitenkin on laillinen perusteltu syy tällaisten henkilötietojen käsittelyyn, ei rajoitusta tai kieltoa tarvitse noudattaa.

Siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Suostumuksen peruutus

Niissä tilanteissa, joissa WS Financen henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa tällainen suostumus, milloin tahansa.

Oikeus esittää huomautuksia ja valituksia viranomaiselle

Rekisteröity voi lähettää yhteydenottopyynnön tai kysymyksen yllä mainittuun osoitteeseen tai suoraan rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus reklamoida henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta valvova viranomainen on Tietosuojavaltuutettu (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki), jonne voi myös olla yhteydessä henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa (www.tietosuoja.fi).

EVÄSTEET

Eväste (cookie) on tunnistetiedosto, jonka palvelu lähettää koneellesi. Evästeiden avulla hallitaan palvelutapahtumaa. WS Finance Oy käyttää evästeitä vain parantaakseen käyttäjäkokemuksia ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidakseen www-sivustonsa käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten.

WS Finance Oy saattaa käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä siinä tarkoituksessa, että WS Finance Oy:n yhteistyökumppani voi tukea Yhtiötä esimerkiksi sen www-sivustojen käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

Rekisteröity voi halutessaan muuttaa web-selaimensa asetuksia niin, että joko kaikki tai vain sellaiset evästeet, jotka eivät tule suoraan WS Finance Oy:n palvelusta, tulevat estetyiksi. Rekisteröity voi halutessaan muuttaa selaimensa asetuksia myös niin, että hän saa tiedon evästeiden kulloisestakin käyttämisestä. Jos kaikki evästeet on estetty, WS Finance Oy:n palvelu voi lakata toimimasta joko kokonaan tai osittain.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 8.3.2024.