03 3399 3601
 
Kirjaudu sisään

Miten eri yritysmuodot eroavat toisistaan?

Yritystä perustaessa kysytään usein pitäisikö yritysmuodoksi valita toiminimi vai osakeyhtiö. Nämä ovat yleisimmät ja tunnetuimmat yritysmuodot, näiden lisäksi voi yritysmuodoksi valita kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön tai osuuskunnan.

Huomioi nämä yritysmuodon valinnassa

Eri yritysmuotojen oleelliset eroavaisuudet liittyvät byrokratiaan ja vastuun jakautumiseen. Eri yhtiömuodoissa myös yrittäjän riski vaihtelee oleellisesti. Yleisimmät yritysmuodot ovat osakeyhtiö ja toiminimi. Näiden lisäksi voi yritysmuodoksi valita kommandiittiyhtiön, avoimen yhtiön tai osuuskunnan. Osa yritysmuodoista on hyvin kevyitä, toiset vaativampia pyörittää.

Yritysmuodon valinta on yksi ensimmäisistä asioista, jotka pitää tehdä yritystä perustettaessa. Jo yritystä perustettaessa kannattaa kuitenkin miettiä yrityksen tulevaisuutta hieman pidemmällä tähtäimellä. Yritysmuodon voi vaihtaa myöhemminkin paremmin sopivaksi, mikäli liiketoiminnassa tapahtuu muutoksia. Yritysmuodon muutoksesta voidaan käyttää myös nimitystä toimintamuodon muutos.

Yritysmuotoa valitessa on syytä ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

- Kuka vastaa liiketoiminnan velvollisuuksista ja taloudellisista riskeistä
- Montako perustajaa yrityksellä on
- Haluatko sijoittaa yritykseen pääomaa
- Miten liiketoiminnan voitto käytetään
- Yrityksen kasvusuunnitelmat
- Paljonko olet valmis käyttämään aikaasi yritystoiminnan hallinnointiin

Tässä artikkelissa olemme tehneet yritysmuotojen vertailua ja avanneet muoto kerrallaan niiden ominaisuuksia, mikä saattaa helpottaa yrittäjän yritysmuodon valintaa. 

1. Kevytyrittäjyys

Yritysmuotojen rinnalla on viime vuosina yleistynyt niin sanottu kevytyrittäjyys, jossa yritystä ei varsinaisesti perusteta, vaikka toiminta olisi yritystoiminnan omaista. Kevytyrittäjät toimivat laskutuspalveluiden avulla ja yritystoimintaan liittyvä byrokratia on minimoitu.

2. Toiminimi - eli yksityinen elinkeinonharjoittaja

Lähes puolet Suomessa toimivista yrityksistä on toiminimiä. Toiminimen perustaminen on yritysmuodoista kaikkein kevyin ja sen voi perustaa verkossa sähköisesti Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ilmoittautumalla. Toiminimen perustaminen ei vaadi alkupääomaa. Toiminimessä voi olla vain yksi perustaja ja yritys on vahvasti sidottu yrittäjään.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimi on henkilöyhtiö. Tässä yhtiömuodossa perustaja ilmoittaa valtiolle toimivansa elinkeinonharjoittajana sekä liittyy tarvittaviin rekistereihin ja saa sen jälkeen y-tunnuksen. Toiminimellä toimiva yrittäjä on velvollinen hoitamaan kaikki elinkeinotoimintaan liittyvät velvoitteet.  

Tässä yhtiömuodossa yrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista yrityksensä veloista sekä muista velvoitteista. Käytännössä siis toiminimen riskit ovat henkilökohtaisia. Toiminimen tuloksesta käsitellään jopa 80% yrittäjän omana tulona, johon sovelletaan ansiotuloveroprosenttia. Mikäli liiketoiminta on isoa, on edullisempaa valita jokin toinen yritysmuoto. Toisaalta toiminimellä on velvollisuuksia huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi osakeyhtiöllä. Yrittäjä vastaa kaikesta päätöksenteosta eikä yritysmuoto velvoita kokouksiin.

Toiminimi on hyvä vaihtoehto yritysmuodoksi pienyrittäjille, sivutoimisille yrittäjille tai opiskelun ohessa harjoitettavaan liiketoimintaan eli silloin kun liikevaihto perustuu pääosin yrittäjän työpanokseen.

3. Avoin yhtiö

Avoin yhtiö on myöskin henkilöyhtiö, mutta avoimessa yhtiössä tulee olla vähintään kaksi vastuullista yhtiömiestä. Yhtiömies voi olla luonnollinen henkilö tai yhteisö. Kaikki yrityksen perustajat ovat tässä yhtiömuodossa henkilökohtaisesti omalla omaisuudellaan vastuussa yhtiön velvoitteista. Avoin yhtiö perustetaan yhtiömiesten allekirjoittamalla yhtiösopimuksella ja rekisteröimällä sopimus kolmen kuukauden sisällä allekirjoituksista.

Avoin yhtiö vaatiikin perustajilta keskinäistä luottamusta, sillä jokainen yhtiömies on henkilökohtaisesti vastuussa sekä omasta että muiden yhtiömiesten puolesta yhtiön velvoitteista kuten veloista. Jokainen yhtiömies voi myöskin hoitaa yhtiön välttämättömiä asioita ilman toisten yhtiömiesten lupaa, mikäli vastuita ja velvoitteita ei ole esimerkiksi yhtiösopimuksessa rajoitettu.

Avoimen yhtiön oma pääoma muodostuu yhtiömiesten yhtiöön sijoittamista panoksista. Panokset voivat olla rahaa, tavaraa tai työpanoksia. Yhtiön pääoma on yhtiömiesten vapaasti käytettävissä. Yhtiömiehillä on oikeus saada korvaus yhtiön asioiden hoitamisesta. Yleisimmin yhtiömiehet nostavat palkkaa ja saavat osan tuloksesta voitonjakona

Perustaminen ei vaadi alkupääomaa ja perustamisprosessi on kevyt. Avoin yhtiö on hyvä ratkaisu silloin kun yritystoiminta on kohtalaisen pientä ja yhtiömiesten välinen luottamus on iso.

4. Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiön voi perustaa, kun perustajia on vähintään kaksi. Yrityksen perustamiseen ei vaadita alkupääomaa. Kommandiittiyhtiössä toisen perustajista on oltava vastuunalainen yhtiömies, toinen perustajista voi olla äänetön yhtiömies eli pääomasijoittaja.

Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö, jossa vastuunalainen yhtiömies vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan. Äänettömän yhtiömiehen vastuu puolestaan on rajoitettu siihen pääomapanokseen, jonka yhtiömies on yritykseen sijoittanut. Yhtiösopimuksessa voidaan myös rajoittaa äänettömän yhtiömiehen osallistumista päätöksentekoon.

Kommandiittiyhtiön etuna on laajat toiminta- ja sopimusvapaudet. Yhtiön perustajille on esimerkiksi mahdollista määritellä yhtiösopimuksessa erilaiset juridiset roolit. Kommandiittiyhtiön perustaminen on myöskin helppoa. Liiketoiminnasta saatava voitto jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi tulo-osuuksina.

5. Osuuskunta

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi henkilö, jotka maksavat sovitun osuusmaksun. Alkupääomaa osuuskunnan perustamiseksi ei vaadita ja yhtiömuotona osuuskunta on kevyehkö. Osuuskunnan jäsenet voivat myydä omaa osaamistaan ilman yrittäjyyden tuomia taloudellisia riskejä. Osuuskunnan jäsenten taloudellinen riski rajoittuu sijoitettuun osuusmaksuun.

Päätöksenteko voi osuuskunnassa olla melko hidasta. Päätösvalta on osuuskunnan kokouksella, lisäksi osuuskunnalla on oltava hallitus.

Osuuskunta palvelee jäsenistöään tarjoamalla heille etuja. Osuuskunta sopii yhteisyrittämiseen. Haasteena tässä yritysmuodossa on se, että osuuskuntaa ei koeta yhtä uskottavaksi kuin esimerkiksi osakeyhtiötä. Lisäksi jäsenten vaihtuvuus voi olla suurta. 

6. Osakeyhtiö

Osakeyhtiön omistuspohja perustuu osakkeisiin, omistajia voi olla yksi tai useampi. Osakeyhtiö on juridisesti toimivaltainen oikeushenkilö, jolloin omistajien henkilökohtainen riski rajoittuu lähtökohtaisesti osakepääomaan. Osakeyhtiön nimissä voidaan siis ottaa velkaa ja sopia sitoumuksista ilman omistajien henkilökohtaista vastuuta. Mikäli omistajia on vain yksi, tulee osakeyhtiön hallitukseen nimetä lisäksi yksi varajäsen.

Osakeyhtiön perustamiseksi vaaditaan alkupääomaksi 2500 euron osakepääomaa. Alkupääoma voi olla rahaa tai muuta omaisuutta. Osakeyhtiöön on helppo ottaa mukaan uusia sijoittajia tai osakkaita ja näin rahoittaa yrityksen toimintaa. Omistajien osuudet, päätäntävalta, riskit sekä velvollisuudet on selkeästi määriteltävissä osakkeiden mukaan.

Osakeyhtiössä on hallinnollisia töitä enemmän verrattuna esimerkiksi toiminimeen. Osakeyhtiössä tulee olla hallitus. Päätökset osakeyhtiössä tehdään enemmistön mielipiteellä, jollei määräenemmistöä edellytetä.

Osakeyhtiö on kasvuhakuisille yrityksille sopiva muoto. Osakeyhtiö on hyvä muoto myös silloin, kun liiketoiminnassa halutaan ottaa riskejä tai omistajia on useita. Omistaja ja osakkaat voivat nostaa yrityksestä palkkaa ja osinkoa.

Kasvuhakuiset yritykset voivat rahoittaa investointeja myöskin yritysluotolla. BusinessCredit on joustava ja täysin kotimainen yritysrahoitusvaihtoehto esimerkiksi yritystoiminnan laajentamiseen tai erikokoisiin investointeihin.

Arvostele artikkeli
5 / 5 (2 ääntä)

Näin teet hyvän liiketoimintasuunnitelman

Miten tehdään liiketoimintasuunnitelma? Hyvä liiketoimintasuunnitelma on yrityksen toiminnan kulmakivi ja yrityksen perustamista suunnittelevalle tärkeä dokumentti, joka kiteyttää yrityksen toiminnan. Katso vinkit ja pohjat vakuuttavan liiketoimintasuunnitelman tekemiseen.
11.11.2019

Starttiraha yrittäjälle

Yrityksen perustaminen vaatii investointeja ja rahoitus on ensimmäisiä asioita päätettäväksi. Aloittavalle yrittäjälle on tarjolla TE-toimiston myöntämä starttiraha, jonka tarkoitus on edistää uutta yritystoimintaa. Starttiraha on yrittäjälle tarkoitettu tuki, jolla turvataan yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen ajaksi.
4.11.2019

Laskujen myynti, factoring vai yrityslaina?

Yrityslainan ohella on tarjolla muitakin toimivia yritysrahoitusmuotoja, esimerkiksi laskujen myynti ja factoring. Yrityksellesi sopivin muoto riippuu rahoitustarpeen lisäksi monesti siitä, kuinka paljon ja kuinka pitkään rahoitusta tarvitset. Rahoitusmuodot voivat erota myös siinä, kuinka paljon haluat ottaa riskiä.
8.10.2019