Vastuullisuus liiketoiminnassa

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset.

Vastuullinen liiketoiminta on yhtä tärkeää, kuin vastuullisuus yksityiselämässä. Kuten ihmiset, yrityksetkin ovat riippuvaisia toisista yrityksistä, asiakkaistaan ja muista sidosryhmistä. Tämän vuoksi yritysvastuun kantaminen tarkoittaa, että yritys ymmärtää roolinsa yhteiskunnassa, sekä mitä se toiminnallaan tuottaa koko yhteiskunnalle. Tässä artikkelissa selvitämme mitä on vastuullinen liiketoiminta, miksi se on tärkeää ja miten yritys voi huomioida vastuullisuuden omassa liiketoiminnassaan.

Sisältö:

Mitä on vastuullinen liiketoiminta?
Yritysvastuun osa-alueet
Miksi vastuullinen liiketoiminta on tärkeää?
Näin rakennat yritysvastuuta

Mitä on vastuullinen liiketoiminta?

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa, että yritys huomioi toimintansa taloudelliset, ekologiset ja taloudelliset vaikutukset. Vastuullisesta liiketoiminnasta puhutaan myös termillä yritysvastuu.

Vastuullista liiketoimintaa harjoittava yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja kannattavan liiketoiminnan lisäksi huomioi yrityksen sidosryhmien edut. Yritysvastuu vaatii suunnitelmallisuutta, toimintasuunnitelmien kirjaamista ja jalkauttamista henkilöstölle. Liiketoimintaa ei tehdä vastuulliseksi tekaistulla vastuullisuusohjelmalla, vaan yrityksen on perusteltava yritysvastuunsa uskottavasti.

Moni yritys toimii vastuullisesti, mutta siitä tiedottaminen on saattanut unohtua. Vastuullisesta liiketoiminnasta kannattaakin myös viestiä säännöllisesti niin yrityksen sisällä, kuin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Haasteelliseksi yritysvastuun tekee se, että muutos ei tapahdu nopeasti. Vaikka yritysvastuun kehittäminen voi vaikuttaa lyhyen aikavälin taloudellisiin hyötyihin negatiivisesti, vastuullisuus tuo useimmiten yritykselle tulosta pitkällä tähtäimellä. Parhaimmillaan vastuullinen liiketoiminta voi olla yritykselle tärkeä kilpailuetu.

Yritysvastuun osa-alueet

Yritysvastuu on yksi kattotermi vastuulliselle liiketoiminnalle, joka sisältää vastuullisuuden osa-alueita: taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vastuut. Yritystoimintaan liittyy monia eettisiä kysymyksiä, ja usein kuullaan puhuttavan myös yrityksen eettisestä vastuusta, joka jakautuu yrityksen toiminnan mukaan muihin osa-alueisiin.

Yrityksen toimiala vaikuttaa tietysti myös siihen, mitkä osa-alueet korostuvat yrityksen omassa toiminnassa. Ympäristövastuun kantaminen on kriittisempää toimialoilla, jotka kuluttavat paljon raaka-aineita, kuten rakennusalalla. Sosiaalinen vastuu nousee esille usein tekstiiliteollisuudessa, jotka teettävät tuotteensa maissa, joissa hyvät työolot ja ihmisoikeudet eivät ole aina itsestäänselvyys. Rahoitusalalla, myös yritysrahoituksessa, yksi tärkeimpiä vastuullisuuden osa-alueita on taloudellinen vastuu ja vastuullinen luotonanto.

Yritysvastuuta voidaan ajatella siten, että yritys kantaa vastuunsa kaikilla osa-alueilla lain vaatimissa puitteissa. Kuitenkin vastuullista liiketoimintaa harjoittavan yrityksen katsotaan toimivan vastuullisuuden eteen vapaaehtoisesti enemmän kuin laki tai taloudelliset syyt vaativat. Toisaalta yritysvastuussa ei ole kyse hyväntekeväisyydestä, vaan yrityksen tavasta huomioida toimintansa vaikutus sekä erilaisiin sidosryhmiin että ympäröivään yhteiskuntaan.

Yrityksen taloudellinen vastuu

Osana yrityksen taloudellista vastuuta on tietysti olla kannattava ja tuotettava voittoa omistajilleen. Vakaa taloudellinen pohja luo myös edellytykset muiden osa-alueiden kannattavalle toteuttamiselle. Tuloksellisen liiketoiminnan lisäksi taloudellinen vastuu tarkoittaa kaikkea rahaliikennettä yrityksen ja sitä ympäröivien tahojen välillä. Taloudellinen vastuu tuo vaurautta myös yhteiskunnalle esimerkiksi työpaikkoina ja verorahoina. Veromaksut puolestaan kantautuvat eteenpäin erilaisina tukina, kuten vienti ja maataloustukina.

Taloudelliseen vastuuteen sisältää esimerkiksi:

 • Yrityksen kannattavuus
 • Tehokkuus ja kilpailukyky
 • Korruptio ja lahjonta
 • Taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen ympäröiville toimijoille

Yrityksen ympäristövastuu

Ekologinen vastuu tai yrityksen ympäristövastuu on tällä hetkellä yksi kuumimpia aiheita, sillä raaka-aineiden kulutus ja ilmastonmuutos ovat esillä monella tavalla. Ympäristöongelmat aiheuttavat jatkuvasti muutoksia yrityksen toimintaympäristössä, mutta niitä ei tulisi nähdä vain uhkana. Monet yritykset ovat onnistuneet tekemään ympäristötoiminnastaan kilpailutekijän huomioimalla ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti ja tekemällä konkreettisia tekoja sen eteen.

Ympäristö vastuun toteuttaminen vaatii jatkuvaa työskentelyä, mutta toisaalta monet siihen liittyvistä toimista ovat kaikista konkreettisimpia.

Ympäristövastuu sisältää esimerkiksi:

 • Ilmastonmuutoksen torjunta
 • Vesien, ilman ja maaperän suojelu
 • Luonnonvarojen tehokas käyttö
 • Luonnon monimuotoisuuden suojaaminen
 • Vastuu tuotteen tai palvelun koko elinkaaren vaikutuksesta ympäristöön

Yrityksen sosiaalinen vastuu

Kenties vaikeimmin määriteltävä yritysvastuun osa-alue on sosiaalinen vastuu. Yrityksen sosiaaliseen vastuuseen luetaan esimerkiksi yrityksen vastuu henkilöstöstään, kuten henkilöstön työturvallisuudesta, kouluttamisesta ja tasa-arvosta. Liiketoiminnan laajentuessa on yhä tärkeämpää huomioida myös välillinen vastuu esimerkiksi toimittajaketjujen työoloista, ihmisoikeuksien toteutumisesta ja esimerkiksi lapsityövoiman käytöstä.

Yrityksen toiminnan laatu vaikuttaa sosiaalisiin vastuisiin. Mikäli yrityksellä on laajat kansainväliset hankintaketjut, korostuu välillisten vastuiden huomiointi. Yrityksen vastuu vaikutuksista yhteiskuntaan koskee puolestaan enemmän suuria yrityksiä.

Henkilöstö on kuitenkin kaikissa yrityksissä tärkeä pääoma, joten henkilöstövastuu koskee kaikkia yrityksiä. Henkilöstö vastuu tarkoittaa eräiden määritelmien mukaan sitä, että työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan tavoilla, joka ylittää laissa määritellyt minimivaatimukset.

Sosiaalinen vastuu sisältää esimerkiksi:

 • Henkilöstön koulutus, työturvallisuus, työhyvinvointi
 • Työympäristön tasa-arvo
 • Toimittajaketjujen työolot
 • Ihmisoikeudet, kuten lapsityövoima

Miksi vastuullinen liiketoiminta on tärkeää

Yrityksen menestys pohjaa taloudelliseen menestykseen, mutta yrityksen on tänä päivänä osoitettava vastuullisuutta myös muilla osa-aluilla. Monet asiakkaat tekevät valintoja arvopohjaisesti ja haastavat tulevaisuudessa vielä useammin kertomaan yrityksen taustalla vaikuttavista arvoista.

Yleisesti voidaan sanoa, että vastuullinen liiketoiminta on tärkeää koko yhteiskunnan kannalta, mutta yrityksen tulisi miettiä vastuullisuutta oman toimintansa perusteista. Yritys perustetaan yleensä ratkaisemaan jotain yhteiskunnallista ongelmaa tai täyttämään tiettyä tarvetta. Jokaisella yrityksellä on siis olemassa varsinainen tarkoitus, eli miksi yritys on perustettu ja miksi se on olemassa. Määrittelemällä tämä tarkoitus niin, että se kytkeytyy liiketoiminnan arvoon yhteiskunnassa ja suurempaan tarkoitukseen, vastuullisuus tuodaan yrityksen ytimeen.

Esimerkkejä yritysvastuusta:

Rakennusyhtiö YIT
Eläkeyhtiö Ilmarinen
Nokian renkaat
Atria
Valio

Yritysvastuusta huolehtiva yritys, joka osaa kertoa toimintansa vastuullisuudesta asiakkaita kiinnostavalla tavalla, on tulevaisuuden menestyjä. Jotkut yritykset vaativat jo yhteistyökumppaneiltaan vastuullisen toiminnan suunnitelmia yhteistyösopimuksen liitteeksi. Vastuullisuus on siten yhä tärkeämpi osa tulevaisuuden liiketoimintaa.

Näin rakennat yritysvastuuta

Kun yrityksen yhteiskunnallinen merkitys on kirkastettu, voidaan aloittaa vastuullisen liiketoiminnan rakentaminen. Muista, ettei yritysvastuu toteudu vain vastuullisuussuunnitelmalla, vaan yrityksen on näytettävä toiminnallaan yritysvastuun toteuttaminen.

 1. Määrittele mitä arvoa liiketoiminnalla on yhteiskunnalle: Minkä tarpeen yritys täyttää markkinoilla, minkä ongelman se ratkaisee ja mitä arvoa se luo ympärilleen?
 2. Hanki tietoa miten yrityksesi voi toimia vastuullisemmin: Osallistu koulutuksiin, hae tietoa ja katso mitä kilpailijat tekevät yritysvastuun eteen.
 3. Rakenna yritykselle suunnitelma yritysvastuun toteuttamisesta: Miten vastuullisuus näkyy yrityksesi ydintoiminnoissa, kuinka suunnitelman toteutumista valvotaan? Kehitä suunnitelmaa jatkuvasti esimerkiksi asiakkailta, sekä henkilöstöltä saadun palautteen pohjalta.
 4. Jalkauta suunnitelmat toimintaan: Perehdytä ja sitouta myös koko henkilöstö suunnitelman mukaisiin toimiin. Hae liiketoiminnallesi sopivia vastuullisuus sertifikaatteja.
 5. Tiedota vastuullisuudesta: Viesti yrityksen yritysvastuun toimista markkinointiviestinnän keinoin sekä yrityksen sisällä että ulospäin. Yritysvastuuraportit ovat tyypillinen keino raportoida vastuullisuuden toteutumista yrityksessä.
1.4.2021

100 % suomalaisella yrityslainalla läpinäkyvää ja luotettavaa rahoitusta

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024