Keitä ovat yrityksen tärkeimmät sidosryhmät?

Yrityksen menestyksen kannalta hyvät sidosryhmäsuhteet ovat ensiarvoisen tärkeitä, sillä ilman sidosryhmiä yritys ei voi toimia. Eri sidosryhmien merkitys yritykselle voi kuitenkin vaihdella eri aikoina.  

Yrityksen sidosryhmistä puhuttaessa tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, joiden kanssa yritys on jollain tavoin toimintansa kautta yhteistyössä tai tekemisissä. Toisin sanoen ne ovat tahoja, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan tai joihin yrityksen toiminta vaikuttaa.

Sidosryhmät voivat muodostua yksityishenkilöistä, toisista yrityksistä tai yhteisöistä ja ne voidaan jakaa yrityksen sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Sisäisiä sidosryhmiä ovat muun muassa työntekijät, kun taas ulkopuolisia sidosryhmiä ovat tahot, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan sen ulkopuolelta.

Kaikki sidosryhmät ovat yrityksen toiminnan jatkuvuuden kannalta tärkeitä, mutta niiden merkitys voi vaihdella eri aikoina ja eri tilanteissa. Sidosryhmiä on hyvä miettiä jo perustaessa yritystä ja sisällyttää liiketoimintasuunnitelmaan. Jonkin sidosryhmän vetäytyminen yhteistyöstä voi pahimmillaan merkitä jopa yritystoiminnan päättymistä.

Yritykselle kriittisiä sidosryhmiä

Rahoittajat

Rahoittajat ovat yritykselle tärkeä sidosryhmä, sillä ilman riittävää rahoitusta yritystoiminnan pyörittäminen voi olla mahdotonta. Varsinkin yritystoiminnan alkuvaiheessa rahoittajien rooli korostuu, mutta myös vanhemmat yritykset saattavat tarvita lisärahoitusta esimerkiksi kasvutilanteissa. Rahoittajia ovat pankit ja rahoituslaitokset sekä muut yritysrahoitusta myöntävät yritykset. BusinessCreditin yritysluotto on mainio tapa rahoittaa yrityksen toimintaa, sillä se on joustava ja täysin kotimainen yritysrahoitusvaihtoehto

Asiakkaat

Yrityksen toiminnan kannalta varmasti oleellisin sidosryhmä ovat asiakkaat, sillä ilman asiakkaita ei ole myöskään yritystoimintaa. Uusien asiakkaiden hankkiminen on tärkeää, mutta myös vanhoista asiakkaista kannattaa pitää hyvää huolta. Tyytyväinen asiakas palaa ostamaan tuotetta tai palvelua uudestaan ja suosittelee sitä myös eteenpäin.

Tavarantoimittajat

Tavarantoimittajilta yritys ostaa toiminnassaan tarvitsemia raaka-aineita, tavaroita, koneita ja palveluja. Muutokset tavarantoimittajien ostohinnoissa, toimitusehdoissa tai kilpailukentässä vaikuttavat myös yrityksen toimintaan, joten yrityksen on hyvä olla perillä tavarantoimittajakentässä tapahtuvista muutoksista.

Alihankkijat

Yritys voi teettää toisilla yrityksillä alihankintana tuotteita tai palveluita. Alihankkijat voivat esimerkiksi valmistaa yritykselle sen valmistamien tuotteiden komponentteja, jolloin alihankkijoiden tuottamat tuotteet ovat kriittisiä yrityksen toiminnan kannalta. Myös monet palvelut, kuten kirjanpito ja markkinoinnin suunnittelu voidaan ostaa alihankintana näihin erikoistuneilta yrityksiltä. Usein yrityksen on näin myös järkevää tehdä, jotta se voi itse keskittyä oman ydintoimintansa pyörittämiseen.

Jälleenmyyjät

Jos yritys ei myy tuotteitaan itse suoraan loppuasiakkaalle, ovat jälleenmyyjät sille tärkeä sidosryhmä. Jälleenmyyjiä ovat muun muassa tukku- ja vähittäiskaupat. Hyvä jälleenmyyjäverkosto ja tuotteiden esiin saaminen loppuasiakkaille jälleenmyyjien kautta, on merkittävässä roolissa yrityksen menestyksen kannalta.

Kilpailijat

Myös kilpailijat voidaan laskea yrityksen sidosryhmäksi, sillä niiden toiminta vaikuttaa omalta osaltaan yrityksen toimintaan ja menestykseen. Kilpailijoiden toimet, kuten hintojen muutokset tai markkinointitempaukset saattavat heilauttaa muiden yritysten tulosta suuntaan tai toiseen. Myös uusien kilpailijoiden ilmestyminen tai vanhojen poistuminen muuttaa aina kilpailuasetelmaa ja vaikuttaa siten koko kilpailukenttään. Kilpailutilanteesta ja kilpailijoiden toimista onkin syytä olla hyvin perillä. 

Viranomaiset

Viranomaisten tekemillä päätöksillä, uusilla säännöksillä ja lakimuutoksilla on vaikutusta yritystoimintaan. Omaa toimialaa koskevia valmisteluja ja tulevia muutoksia kannattaakin seurata tarkkaan, jotta niihin osaa varautua oikeilla toimenpiteillä ja riittävän ajoissa.

Yhteistyökumppanit

Luotettavat ja hyvät yhteistyökumppanit auttavat yritystä menestymään ja siten nekin ovat yritykselle varsin tärkeä sidosryhmä.

Sisäiset yrityksen sidosryhmät

Yrityksen sisäisiä sidosryhmiä ovat kaikki yrityksen sisällä olevat tahot, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaan. Näitä ovat muun muassa johtajat ja omistajat sekä tietysti kaikki muut yrityksen työntekijät. Johtajien ja omistajien tarjoamat puitteet ja työkalut vaikuttavat siihen, miten hyvin työntekijät pystyvät suoriutumaan työstään ja siten auttamaan yritystä menestymään.

19.7.2019
Arvostele artikkeli
4,75 / 5 (4 ääntä)

Yrittäjän tuet – Mistä yrittäjä saa apua?

Vaikeuksien kohdatessa on hyvä tietää mistä yrittäjä voi saada apua ja tukea. Erityisesti nyt koronavirus-epidemian aikana useat yritykset ovat tällä hetkellä kriisissä, kun yrityksen kulut juoksevat, mutta kassavirta on tyrehtynyt. Katso mitkä eri tuet ovat nyt yrittäjälle elintärkeitä.
24.3.2020

Startup-yrityksen rahoitus

Startup-yrityksen perustamisessa on huomioitava, että yrityksen kulut karttuvat helposti jo sen alkutaipaleella, vaikka tuloja ei olisi näkyvissä. Katso mitä rahoituskeinoja startup-yrityksellä on, miten ne eroavat toisistaan ja mikä on paras vaihtoehto yrityksen elinkaarivaiheessa.
19.2.2020

Yrityksen kulut

Yrityksen perustamisesta ja liiketoiminnasta aiheutuu erilaisia kuluja. Yrittäjän on hyvä olla perillä siitä, mitä kuluja yrityksen kuluihin voi laittaa ja mitä voi vähentää verotuksessa. Katso mitkä kulut on liiketoiminnassa huomioitava ja mitä voi laskea yrityksen kuluiksi.
12.2.2020