Yrityksen investoinnit

Investoinnit mahdollistavat yrityksen kasvun

Yritykset hankkivat yritystoimintaan tarvittavia tuotantohyödykkeitä saadakseen tulevaisuudessa tuottoja eli investoivat. Investoinnit voivat kohdistua niin tuotannon aloittamiseen kuin lisäämiseenkin. Investointien tarkoitus on yksinkertaisesti sanottuna luoda pohja yrityksen liiketoiminnan kasvulle ja niillä voi myös olla ratkaiseva osuus yrityksen tulevaisuudelle. Suuret investoinnit voivat olla jopa strategisia päätöksiä.

Hyvin toteutettu investointi vaatii suunnittelua. Investointeja suunniteltaessa tulee erityisesti ottaa huomioon investoinnin tarkoitus, kannattavuus ja riskit, tämän vuoksi investoinnit on arvioitava huolellisesti. Lisäksi yrityksellä tulee olla investoinnin toteuttamiseksi tarvittava rahoitus.

Mitä tarkoittaa investointi
Investointien kannattavuus
Investointihanke ja sen vaiheet
Investointilaskelma
Investoinnin rahoitussuunnittelu
Investoinnin poistot

Mitä tarkoittaa investointi

Investointi on osa yrityksen suunnitelmallista toimintaa. Investointi tarkoittaa tuottojen lisäämiseksi hankittavaa investointikohdetta toisin sanoen tuotantohyödykettä. Tuotantohyödykkeet voivat olla aineellisia tai aineettomia. Aineellisilla investoinneilla tarkoitetaan esimerkiksi laitteita, koneita tai toimitiloja. Aineettomat investoinnit voivat olla esimerkiksi kehityshankkeita tai tutkimuksia. Kirjanpidossa investoinnit määritellään yleensä käyttöomaisuuden hankintamenoiksi. 

Investointien kannattavuus

Lähtökohtaisesti yrityksen kannattaa investoida, mikäli tuotot ovat suuremmat kuin kulut. Kuluissa tulee huomioida niin hankkimisesta, käyttämisestä kuin ylläpitämisestäkin aiheutuvat kulut. Mikäli yrityksellä on useita investointivaihtoehtoja, voi laskelmien avulla myös selvittää missä järjestyksessä investoinnit kannattaa toteuttaa.

Investoinnin kannattavuuden arviointiin voi saada apua esimerkiksi yrityksen kirjanpitäjältä.

Investointihanke ja sen vaiheet

Investoinnit ovat yleensä pitkäkestoisia niin kulujen kuin tuottojenkin suhtaan. Investointien hankintaa voidaankin käsitellä hankkeena. Investointihankkeessa on kuusi vaihetta:   

 1. Tunnistaminen - mitä investointeja yritys tarvitsee tavoitteiden, esimerkiksi kasvun saavuttamiseksi
 2. Etsintä - kartoitetaan yrityksen strategiaan sopivia investointikohteita
 3. Tiedonhankinta – selvitetään investointiehdotusten kulut ja tuotot sekä riskit
 4. Valinta – tietojen ja laskelmien perusteella valitaan yritykselle sopivin investointikohde
 5. Rahoitus – rahoituksen suunnittelu ja hankinta
 6. Toteutus ja seuranta – investoinnin hankkiminen ja investoinnin kannattavuuden seuranta

Investointilaskelma

Investointilaskelmalla selvitetään investoinnin järkevyys eli kannattavuus. Laskelmalla voi selvittää toteuttamiskustannukset ja tulevat tuotot. Mikäli laskelma osoittaa, että investoinnin tuotot ovat suuremmat kuin hankkimisen, käyttökustannusten ja ylläpidon aiheuttamat kulut, on investointi kannattava.

Laskelma auttaa laittamaan mahdolliset investointivaihtoehdot paremmuusjärjestykseen. Laskelmaa voi hyödyntää myös rahoitusvaihtoehtojen selvittämisessä. Laskelman merkitys luonnollisesti kasvaa mitä suuremmasta investoinnista on kyse.

Investoinnin kannattavuutta voidaan mitata monella tavalla:

 • Nykyarvomenetelmällä
 • Annuiteettimenetelmällä
 • pääoman tuottoastemenetelmällä
 • sisäisen korkokannan menetelmällä
 • takaisinmaksuajan menetelmällä

Yleensä suositellaan, että investoinnin kannattavuutta arvioidaan vähintään kahdella yllä mainituista menetelmistä.

Investointilaskelmassa käytetään lähtöarvoina hankkeen kokonaiskustannuksia ja vuosittaisia kuluja, vuosittaisia tuottoja, laskentakorkokantaa, investoinnin vaikutusaikaa sekä jäännösarvoa.

Investoinnin rahoitussuunnittelu 

Investoinnit ovat yleensä suuria sijoituksia, joiden tuotot jakautuvat pidemmälle ajanjaksolle, esimerkiksi usealle vuodelle. Tämän vuoksi investoinnin rahoitussuunnittelu on oleellisessa osassa arvioitaessa investoinnin kannattavuutta. Yritys voi rahoittaa investoinnit joko omalla tai vieraalla pääomalla. Rahoitus kannattaa pohtia tapauskohtaisesti ja on järkevää myös selvittää, olisiko esimerkiksi kone järkevämpi vuokrata kuin ostaa yritykselle.

Kun yrityksellä on käytettävissä paljon omaa pääomaa, sitä kannattaa käyttää investointeihin, eikä säilöä yrityksen kassassa. Tämä on osa yrityksen tehokasta kassanhallintaa, Oma pääoma on hyvä vaihtoehto, kun yritys ei saa lainaa tai investointiin voi saada avustusta.

Rahoitusvaihtoehtona on myöskin etsiä yrityksestä kiinnostunut pääomasijoittaja. Pääomasijoittavat rahoittavat investointeja ja saavat vastineeksi osuuden yrityksestä.

Investoinnit voi rahoittaa myös vieraalla pääomalla eli lainarahalla.  Vierasta pääomaa kannattaa käyttää, kun yrityksen oma pääoma ei riitä eikä sitä voi hankkia lisää. Joskus myös on järkevää ottaa lainaa, koska se tulee edullisemmaksi kuin oman pääoman käyttäminen. Yrityslainaa voi saada pankkien lisäksi useita rahoituslaitoksilta, esimerkiksi BusinessCredit tarjoaa vakuudetonta yrityslainaa investointeihin.

Tiettyihin investointeihin voi saada myös julkista rahoitusta esimerkiksi ELY-keskuksista, jotka myös neuvovat investointien rahoittamisessa.  

Investointien poistot

Uusi investointi voi olla yritykselle suurikin hankinta. Hankintahinta jaksotetaan koko investoinnin käyttöiän tilikausille, jotta kulu ei vääristäisi kirjanpitoa. Kirjanpitovelvollisten tulee laatia poistosuunnitelma, jossa vähennetään kuluvan käyttöomaisuuden hankintamenot niiden vaikutusaikana. Poistot tehdään sillä hetkellä, kun investointi otetaan käyttöön, ei hankintahetkellä.

Poistoja tehtäessä investoinnin kohde kirjataan taseeseen, joka kertoo yrityksen omaisuuden ja velkojen arvon tiettynä ajankohtana. Taseeseen merkitystä hankintahinnasta tehdään ennalta laaditun suunnitelman mukaiset poistot. Poistojen myötä investoinnin arvo taseessa laskee ja poistettu määrä siirtyy kuluiksi. Suunnitelman mukaiset poistot tehdään joka vuosi samansuuruisina. Hankintamenon tulee sisältää kaikki hankintaan liittyvät kulut ja mahdolliset alennukset.

Vuoden 2020 alusta astui voimaan lakimuutos, jonka on tarkoitus kannustaa yrityksiä investoimaan. Vuosien 2020–2023 aikana yritykset saavat lakimuutoksen myötä tehdä uusista investoinneista tuplapoistot. Normaalisti poiston määrän saa vähentää verotuksessa, jos se on enintään 25 % taseessa jäljellä olevan hankinnan arvosta.

Investoinnit ovat osa yrityksen normaalia toimintaa ja niiden tarkoitus on tuottaa taloudellista hyötyä. Hyvin suunnitellut ja toteutetut investoinnit auttavat yritystä kasvattamaan liiketoimintaa sekä tulosta. 

23.8.2021

Hae yrityslainaa yrityksesi investointeihin

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Kestävien asiakassuhteiden rakentaminen

Kestävät asiakassuhteet ovat kriittisen tärkeitä yrityksen menestykselle. Luottamuksen rakentaminen, asiakasymmärrys ja korkealaatuinen palvelu ovat avainasemassa asiakassuhteiden vahvistamisessa. Käymme blogissamme läpi sitä, kuinka arvostuksen osoittaminen asiakkaille, jatkuva kehitys ja ongelmien ratkaisu ovat keskeisiä tekijöitä pitkäaikaisten suhteiden ylläpitämisessä.
9.7.2024

ViisDone Oy:n matka kohti kasvua BusinessCreditin kanssa

Asiakkaamme ViisDone Oy:n yrittäjällä oli halu laajentaa ja monipuolistaa yrityksensä toimintaa. Kasvuhaaveet olivat konkreettisia: verkkosivuston perustaminen, tehostettu markkinointi ja kaluston huoltaminen, jotta räjähdeaineiden kuljetukset voitaisiin hoitaa vieläkin turvallisemmin. Luotettavan kumppanin yrittäjä löysi kotimaisesta BusinessCreditistä.
4.7.2024

Miten lisätä pienen yrityksen näkyvyyttä kesäaikaan?

Tuntuuko siltä, ettei kesän myynti kulje odotusten mukaisesti? Kaipaatko vinkkejä kesäkauden myynnin buustaamiseen? Tässä blogissa jaamme kymmenen tehokasta vinkkiä pienen yrityksen näkyvyyden ja myynnin lisäämiseksi kesäaikaan. Nappaa vinkit ja varmista, että yrityksesi erottuu kesäisessä markkinahumussa.
25.6.2024