Tehosta kassanhallintaa ja yrityksen kannattavuutta

Kassanhallinta on avainasemassa yrityksen liiketoiminnan kannattavuudessa sekä tulevaisuutta suunniteltaessa. Sen merkitys korostuu epävarmoina aikoina sekä kasvavien ja uusien yritysten taloudessa. Kannattavatkin yritykset kohtaavat ajoittain kassavirtahaasteita, mutta rahavirtojen suunnittelulla voi parantaa merkittävästi yrityksen mahdollisuuksia selvitä niistä.

Tehokas kassanhallinta tuo puskuria hankaliin aikoihin ja kausivaihteluihin, auttaen ehkäisemään maksuvaikeuksia. Usein esimerkiksi sesonkivaihteluiden takia kassaan ei tule rahaa tasaisesti, mutta kulut säilyvät kiinteinä. Kassanhallinnalla ennakoidaan tulevaa, lisäksi sen avulla voidaan löytää kassavirtaan vaikuttavia seikkoja, joilla on vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Kassavirran ennustaminen auttaa hallitsemaan riskejä.

Tässä artikkelissa selvitämme kassanhallinnan keskeiset osa-alueet ja annetaan käytännön vinkkejä yrityksen kannattavuuden parantamiseen kassanhallinnan avulla.

Sisältö:

Mitä on kassanhallinta
Kassanhallinnan tunnusluvut
Kassanhallinta varmistaa yrityksen kannattavuuden
Näin tehostat kassanhallintaa
Ulkopuolinen rahoitus kassanhallinnassa

Mitä on kassanhallinta

Kassanhallinnalla tarkoitetaan keinoja, joilla pidetään huolta yrityksen maksuvalmiudesta ja sen tulisi olla osa arkirutiinia jokaisessa yrityksessä. Maksuvalmiudesta huolehtiminen on käytännössä lyhyen tähtäimen rahoitussuunnittelua. Suunnittelun avulla on tarkoitus pitää huolta siitä, että yrityksellä on riittävästi rahaa kassassa lähiaikoina erääntyviin maksuihin.

Kassanhallinta koostuu muun muassa laskutuksesta, pankkitileistä, maksuvälineistä ja -palveluista sekä myyntisaatavien ja ostovelkojen seurannasta, perinnästä ja rahoituksesta. Käytännössä kassanhallinnalla ohjataan yrityksen rahavirtoja suunnitelmallisesti ja helpotetaan liiketoiminnan suunnittelua. Maksuvalmiuden ohella kassanhallinta ennustaa myös ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Kassanhallinnalla pidetään huoli myös siitä, että yrityksen kassaylijäämät voidaan sijoittaa tuottavasti. Kassanhallinta liittyykin oleellisesti kaikkiin taloushallinnon osa-alueisiin. Se seuraa yrityksen myyntiä, kustannuksia ja tulosta, tarkoituksena on maksuvalmiuden ohella parantaa käyttöpääoman ennustettavuutta. Yrityksen tuloslaskelma ja tilinpäätös puolestaan antavat tärkeää tietoa menneestä kaudesta.

Kassanhallinta tarkoittaa myös sitä, että yrityksen kassassa ei makaa ylimääräistä rahaa, vaan se pyritään sijoittamaan tuottavasti, esimerkiksi investoimalla. Yrityksen investoinnit -artikkelissamme on hyödyllisiä neuvoja investointien suunnitteluun.

Kassanhallinnan tunnusluvut

Kassanhallinnan yhteydessä käytettäviä tunnuslukuja ovat muun muassa ”Quick ratio” ja ”Current ratio”, eli myyntisaatavien kiertoaika ja vakavaraisuus. Quick ratio ja Current ratio kertovat yrityksen maksuvalmiudesta, eli siitä millaiset edellytykset yrityksellä on selvitä ostoveloista, palkoista, veroista, lainanlyhennyksistä ja koroista eli kaikista maksuvelvoitteistaan.

Myyntisaatavien kiertoajalla tarkoitetaan aikaa, joka kuluu ennen kuin myyntisaatavat ovat yrityksen kassassa käyttöpääomana. Tunnuslukuun voi vaikuttaa esimerkiksi maksuaikoja muuttamalla, tehostamalla laskutusta tai perintää.

Yrityksen omavaraisuusaste kertoo vakavaraisuudesta pitkällä tähtäimellä. Omavaraisuusaste kertoo, kuinka vakaalla pohjalla yrityksen liiketoiminta on eli kuinka paljon yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

Nämä tunnusluvut ovat olennaisessa osassa, kun yritys neuvottelee ulkopuolisesta rahoituksesta, sillä luotonantajat haluavat varmistaa yrityksen takaisinmaksukyvyn.

Kassanhallinta varmistaa yrityksen kannattavuuden

Kassanhallinnan perustehtävä on käytännössä varmistaa, että rahaa on saatavilla silloin kun sitä tarvitaan. Täten se vaikuttaa olennaisesti yrityksen kannattavuuteen ja tulokseen, joten yrityksen johdon tulisi panostaa tehokkaaseen kassanhallintaan. Konkreettisesti kassanhallinta näkyy esimerkiksi kausivaihteluiden yhteydessä yrityksen maksuvalmiudessa.

Monissa yrityksissä esimerkiksi heinäkuu on haastavaa aikaa myynnillisesti ja samalla maksettavaksi tulee ylimääräisiä kuluja kuten kesälomarahat sekä kesätyöntekijöiden palkat. Kassanhallinnan keinoilla on mahdollista vaikuttaa ennakoivasti käyttöpääoman riittävyyteen myös eri sesonkeina.

Näin tehostat kassanhallintaa

Tehostamisessa kannattaa lähteä liikkeelle selvittämällä, miten yrityksen rahaliikennettä hoidetaan tällä hetkellä ja minkälaisia kehityskohtia toiminnasta löytyy. Joissain tapauksissa voi olla hyvä harkita esimerkiksi laskutuksen tai perinnän ulkoistamista.

Vinkit parempaan kassanhallintaan:

 • Laskutus ajoissa, usein ja sähköisesti
  Epäsäännöllinen ja myöhässä tehty laskutus heikentää merkittävästi yrityksen kassaa. Kassan kannalta on aina paras laskuttaa mahdollisimman ajoissa. Säännöllisellä laskutusrytmillä voi helposti parantaa taloudellista tilannetta ja käyttöpääoman ennustettavuutta. Jos yritys laskuttaa vaikkapa kerran kuukaudessa, saa asiakas parhaassa tapauksessa jopa kuukauden ylimääräistä maksuaikaa.  
  Sähköisen laskutuksen avulla laskut ovat asiakkaalla nopeasti, tämä nopeuttaa myyntisaatavien kotiuttamista. Monet yritykset myös vaativat laskut sähköisenä.

 • Maksuehdot kuntoon
  Monien pienten yritysten haasteeksi koituvat isompien yritysten määrittelemät epäedulliset maksuehdot. Yrityksen talouden kannalta on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että maksuehdot on neuvoteltu järkeviksi, toisin sanoen myyntilaskuissa on mahdollisimman lyhyt ja ostolaskuissa mahdollisimman pitkä maksuaika. Maksuehdon valinta -artikkelissa listataan vinkkejä maksuehtoneuvotteluihin.

 • Tehokas perintä
  Myyntisaatavien perintä on olennaisessa roolissa maksuvalmiuden ylläpidossa. Myyntisaatavien maksujen myöhästyminen vaikuttaa suoraan yrityksen kassaan ja maksuvalmiuteen. Perintäprosessi kannattaakin pitää tehokkaana.

Ulkopuolinen rahoitus kassanhallinnassa

Investoinnit vaativat usein paljon rahaa ja kassanhallinnan tärkeys korostuu kasvatettaessa liiketoimintaa. Tehokkaat toiminnot kassanhallinnassa mahdollistavat sen, että yrityksen pääomaa vapautuu tuottavaan käyttöön, kuten esimerkiksi investointeihin. Pienempien investointien rahoittaminen voi onnistua rahavirtoja ennakoimalla.

Tavanomaisesti investoinnit ja kasvu rahoitetaan kuitenkin ulkopuolisella rahoituksella. Kassanhallinnan kannalta on oleellista suunnitella rahoitukset ja niiden takaisinmaksu huolellisesti. Kassavirtojen ollessa kunnossa, on ulkopuolisen rahoituksen saaminen tarvittaessa edullisempaa ja helpompaa. Rahoittajat kiinnittävät huomiota yrityksen käyttöpääomaan ja kassavirtoihin luottopäätöksiä tehdessään.

BusinessCreditin yrityslimiitti on suunniteltu joustavaksi puskuriksi erityisesti käyttöpääomatarpeisiin. Yrityslimiitti on jatkuva joustoluotto, jolta yritys voi nostaa rahaa vaikkapa kausivaihteluiden tasaamiseen ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen.

4.10.2022

Mutkaton rahoitus yrityksesi arjen tarpeisiin

BusinessCredit yrityslimiitti on jatkuva luottolimiitti, jolta voit nostaa rahaa käyttöösi helposti tarpeen mukaan. Täytä helppo hakemus netissä ja hyväksy luottotarjouksemme rauhassa, kun se sinulle parhaiten sopii.

Hae yrityslimiittiä

Kasvurahoitus tukemassa yrityksen kasvua ja markkinointia

Kasvurahoituksella on usein hyvin merkittävä rooli yrityksen markkinoinnissa sekä yrityksen brändin rakentamisessa. Tarkista blogistamme, mitkä ovat tämän hetken suurimmat kasvutrendit ja lue, kuinka kasvurahoitus ja markkinointi voivat yhdessä muodostaa voimakkaan tandemin yrityksesi kasvulle.
16.4.2024

Yrityksen autorahoitus

Tässä blogitekstissä pureudumme yrityksen autorahoituksen maailmaan ja tutustumme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin. Autorahoitus on keskeinen osa yrityksen kasvua ja kehitystä, ja vakuudeton yrityslaina voikin tarjota nopean ja joustavan ratkaisun tällaisiin rahoitustarpeisiin.
4.4.2024