Yrityksen rahoituksen suunnittelu

Rahaan ja rahoitukseen liittyvät asiat ovat liiketoiminnassa esillä yrityksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa. Rahoituksen suunnittelulla voi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen ja menestykseen, siksi rahoituksen suunnitteluun kannattaa panostaa. Rahoitussuunnitelma edesauttaa myös esimerkiksi yrityslainan saamista.  

Yrityksen rahoituksen suunnittelu on hyvä tehdä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Lähes kaikilla yrityksillä on jossain vaiheessa tarvetta ulkopuoliselle rahoitukselle, yleisemmin yritystä perustettaessa, kasvuvaiheessa tai investointien yhteydessä. Rahoituksen hallinnan kannalta on olennaista päivittää suunnitelmia jatkuvasti tilanteiden muuttuessa. Näin voidaan estää esimerkiksi rahoituksen saamiseen liittyviä ongelmia ja varmistaa käyttöpääoman riittävyys.

Tässä artikkelissa käsitellään rahoituksen suunnitteluun ja rahoitusstrategiaan keskeisesti vaikuttavat seikat, rahoituksen järjestäminen ja hallinta sekä yritysrahoituksen hakeminen.  

Sisältö:

Yrityksen rahoituksen strategia
Rahoitussuunnitelma perustuu laskelmiin
Yrityksen rahoituksen järjestäminen ja hallinta
Rahoituksen hakeminen yritykselle
Yritysrahoituksen ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Yrityksen rahoituksen strategia

Yritykset tarvitsevat rahaa liiketoimintansa pyörittämiseen ja kehittämiseen, joten rahoituksen strategia on yrityksen liiketoiminnan keskiössä. Yrityksen rahoituksen strategiassa määritellään mahdolliset rahoitukselliset haasteet ja miten niitä pyritään ehkäisemään sekä tarvittaessa ratkomaan. Lisäksi strategiassa selvennetään yrityksen rahoituksen järjestäminen ja hallinta.

Rahoitusstrategiassa on lisäksi hyvä huomioida, miten lyhyen tähtäimen rahoitustarpeet hoidetaan. Yritys voi tarvita väliaikaista rahoitusta nopeasti esimerkiksi sesonkivaihteluiden tasaamiseen tai kassavajeiden paikkaamiseen. Ennakkoon mietitty strategia auttaa yritystä reagoimaan tarpeisiin ajoissa.

Rahoituksen strategiassa huomioitavat seikat

Valittavaan rahoituksen strategiaan vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa yrityksen koko, toimiala, kasvusuunnitelmat, riskinsietokyky sekä luonnollisesti taloudellinen tilanne. Rahoituksen strategiaa päivitetään yrityksen taloudellisten tarpeiden tai markkinatilanteen mukaan ja sen tulisi ohjata yrityksen päätöksentekoa.

Rahoituksen strategisissa päätöksissä kannattaa edellä mainittujen lisäksi huolehtia yrityksen omavaraisuudesta.  

 1. Pääomarakenteen hallinta
  Yrityksen oman ja vieraan pääoman suhteen määrittäminen ja hallinta ovat tärkeä osa strategiaa. Suhde voi vaikuttaa yrityksen riskiprofiiliin eli toisin sanoen siihen, miltä yrityksen takaisinmaksukyky vaikuttaa rahoittajan näkökulmasta. Yrityksen taloudellista tilannetta tarkastaessaan, rahoittajat kiinnittävät huomiota myös omavaraisuuteen, joten pääomarakenne voi osaltaan vaikuttaa rahoituspäätöksiin. Strategiassa voidaan määritellä esimerkiksi, kuinka paljon yritys pyrkii keräämään rahoitusta omistajilta ja paljonko ulkopuolisilta rahoittajilta. Korkea omavaraisuusaste kertoo yrityksen vakavaraisuudesta.

 2. Kassanhallinta
  Kassanhallinta auttaa yritystä vastaamaan lyhyen aikavälin rahoitustarpeisiinsa ja liiketoiminnan pyörittämisestä aiheutuviin kiinteisiin kuluihin. Tällaisia ovat esimerkiksi palkat, vuokrat, varaston täydennys sekä raaka-ainekustannukset.

 3. Investointipäätökset
  Rahoituksen strategiassa on huomioitava investoinnit ja niihin käytettävä pääoma sekä suunniteltujen investointien vaikutus yrityksen kannattavuuteen niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä.

 4. Riskienhallinta
  Riskien arviointi ja hallinta ovat osa yrityksen rahoituksen strategiaa. Strategiassa voidaan esimerkiksi määrittää tarvittavat vakuutukset ja mahdolliset suojautumiskeinot erilaisille riskeille.

 5. Verosuunnittelu
  Verosuunnittelulla yritys voi optimoida veronmaksuaan ja välttyä ylimääräisiltä veroilta. Perinteisiä vähennyskelpoisia yrityksen kuluja ovat esimerkiksi kilometrikorvaukset, edustuskulut ja päivärahat. Verosuunnittelua varten tietoa löytyy mm. veronmaksajien sivustolta.

 6. Vakuudet
  Tärkeä osa rahoituksen strategiaa ovat myös vakuudet ja yrityksen vapaa vakuusarvo. Ne auttavat pankin kanssa käytävissä rahoitusneuvotteluissa. Yrityksille myönnetään myös reaalivakuudetonta rahoitusta, esimerkiksi yrityksen arjen tarpeisiin suunniteltuun BusinessCredit yrityslainaan ei tarvita reaalivakuuksia.  


Rahoitussuunnitelma perustuu laskelmiin

Rahoitussuunnitelma tarkoittaa käytännössä yrityksen rahankäytön ja rahoituksen hankinnan suunnittelua. Rahoitussuunnitelma on strateginen työkalu yrityksen arjessa, sen avulla voi pitää huolta siitä, että kassassa on riittävästi rahaa kuluihin. Suunnitelmaa hyödyntämällä on helpompi hahmottaa tulevia rahoitustarpeita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tulevien rahoitustarpeiden ennustaminen onnistuu erilaisia laskelmia hyödyntäen.

Huolellisen rahoitussuunnittelun merkitys korostuu rahoitusneuvotteluissa. Suunnitelman ja rahoituslaskelman avulla yritys voi todentaa rahoittajalle rahoituksen tarpeen ja rahoittaja puolestaan saa tärkeää tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta rahoituspäätöksen tekoa varten. Rahoitussuunnitelma kiteyttää yrityksen rahoitustilanteen ja tulevat rahoitustarpeet. Suunnitelmaan sisällytetään yleensä rahoitustarpeen määrä ja mihin rahoitus kohdistetaan, miten rahoitus järjestetään ja hankintaan sekä yrityksen oman ja vieraan pääoman suhde.

Rahoitussuunnitelmassa on hyvä vastata yritysrahoituksen peruskysymyksiin: kuinka paljon ja kuinka pitkälle ajalle rahoitusta tarvitaan? Suunnitelmaan kannattaa sisällyttää myös rahoituksen mahdolliset hankintakanavat.

Rahoituksen järjestäminen ja hallinta

Yritys voi siis rahoittaa liiketoimintansa omalla tai vieraalla pääomalla tai molemmilla. Rahoituskeinot ja niiden suhde on hyvä sisällyttää liiketoimintasuunnitelmaan sekä yrityksen rahoituksen strategiaan. Osaltaan yrityksen elinkaaren vaihe vaikuttaa myös rahoituksen järjestämiseen, esimerkiksi aloittava yritys voi hakea erilaisia yritystukia kuin kasvuvaiheessa oleva yritys.

Vierasta pääomaa käytettäessä tyypillisimmät rahoitusmuodot ovat yrityslaina, erilaiset yritystuet, yrityksen luottokortit sekä yrityslimiitit. Näiden ohella voi hyödyntää joukkorahoitusta, enkelisijoittajia tai sijoittaa omaa pääomaa. Rahoituksen järjestäminen vaatii suunnittelua ja monesti erilaisia laskelmia, joiden avulla voi määrittää liiketoiminnan kannattavuutta, maksuvalmiutta sekä takaisinmaksukykyä rahoittajalle. Laskelmat auttavat parhaiten yritykselle soveltuvan rahoitusmuodon valinnassa.

Rahoituksessa on tärkeää huolehtia oikea-aikaisuudesta, jotta rahoitus on saatavilla silloin, kun sitä liiketoiminnassa tarvitaan. Näin yritys voi välttyä myös esimerkiksi liiketoimintaa haittaavilta maksuhäiriömerkinnöiltä.

Rahoituksen hakeminen yritykselle

Rahoituksen rooli yrityksen kannattavuudessa on merkittävä, siksi on tärkeää ennakoida ja ennaltaehkäistä mahdollisia rahoitushaasteita. Yrityslaina on perinteinen rahoituskeino esimerkiksi investointeihin tai muihin pitkäaikaisiin tarpeisiin, lyhyen aikavälin yllättäviin rahoitustarpeisiin hyvä vaihtoehto on yrityslimiitti, jonka puitteissa yritys voi nostaa lainaa ilman erillisiä hakemuksia tai neuvotteluja.

Yrityslainaa voi hakea omasta pankista tai yritysrahoitukseen erikoistuneilta rahoitusyhtiöiltä. Pankista nostettu yrityslaina on yleensä edullisin vaihtoehto, mutta esimerkiksi BusinessCredit yrityslaina tarjoaa merkittäviä etuja pankkilainaan verrattuna: reaalivakuuksia ei tarvita, hakeminen on helppoa, lainatarjoukset tehdään nopeasti ja rahat maksetaan tilille samana päivänä, kun laina hyväksytään.

Rahoitusneuvotteluihin valmistautuminen on tärkeä osa hakuprosessia. Rahoitusta haettaessa pankit ja rahoitusyhtiöt arvioivat yrityksen takaisinmaksukykyä luottopäätöksiä tehdessään, joten hyvä ja ennen kaikkea realistinen suunnitelma sekä sitä tukevat laskelmat auttavat rahoituksen saamisessa.

Yrityksen on hyvä varautua myös siihen, että rahoitusta myönnetään vähemmän kuin hakemuksessa on pyydetty. Usein onkin järkevää hyödyntää useampia rahoituslähteitä. Esimerkiksi BusinessCreditin yrityslainaa on myös mahdollista hyödyntää myös pankkilainaa täydentävänä lainana, mikäli pankin yrityslaina ei kata koko rahoitustarvetta.

Yritysrahoituksen ongelmat ja niiden ratkaiseminen

Keskeisimmät yritysrahoitukseen liittyvät ongelmat liittyvät rahoituksen saatavuuteen. Yritys voi ratkoa saatavuuteen liittyviä ongelmia parhaiten suunnittelemalla ja ennakoimalla sekä perehtymällä erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin.

Huonosti laaditut suunnitelmat

Hyvät tulevaisuuden suunnitelmat ja laskelmat auttavat saamaan yrityslainaa, kun yritys voi niiden avulla vakuuttaa takaisinmaksukykynsä rahoittajalle. Laskelmien avulla voi todentaa esimerkiksi investoinnin kannattavuuden. Usein huolellisesti laadittu kannattavuuslaskelma takaa rahoituksen saatavuuden.

Reaalivakuuksien puute

Pankit edellyttävät usein reaalivakuuksia lainan saamiseksi ja tämä ehto voi koitua ongelmaksi, kun vakuudet on jo käytetty tai niitä ei vielä yrityksellä ole. Rahoitusta voi hakea ilman reaalivakuuksia yritysrahoitukseen erikoistuneilta yhtiöiltä. BusinessCredit tarjoaa sekä yrityslainaa että yrityslimiittiä ilman reaalivakuuksia.

Rahoituksen hitaus

Rahoituksen saaminen ei aina ole yksinkertaista, sillä pankin rahoitusneuvotteluihin pääsyä voi joutua odottamaan. Liiketoiminnassa voi tulla ennalta arvaamattomia menoja tai investointimahdollisuuksia, joihin pitäisi tarttua nopeasti, mutta yrityksen käyttöpääoma ei riitä. Yritysrahoitukseen keskittyneet rahoittajat toimivat joustavammin ja nopeammin: BusinessCredit lainahakemuksen voi täyttää verkossa muutamassa minuutissa ja lainatarjous toimitetaan viipymättä.

Rahoituksen monimutkaisuus

Yrityksellä on erilaisia rahoitusvaihtoehtoja, joilla voi pitää huolta niin käyttöpääoman riittävyydestä kuin isommista investoinneistakin. Paras rahoitusratkaisu riippuu yrityksen tilanteesta ja tarpeesta. Mikäli omat resurssit eivät riitä rahoitusvaihtoehtoihin perehtymiseen, voi aina kysyä neuvoa rahoituksen asiantuntijoilta.

Takaisinmaksu takkuaa

Ongelmaksi voi muodostua myös takaisinmaksu, mikäli liiketoiminta ei suju suunnitellusti. Ongelma on ratkottavissa neuvottelemalla rahoittajan kanssa esimerkiksi lyhennysvapaista. Neuvottelut kannattaa hoitaa aina mieluummin hieman ennakoiden, jotta takaisinmaksuun liittyvät ongelmat eivät johda maksuhäiriömerkintöihin tai turhiin kuluihin.  

13.6.2023

Yrityslaina apunasi yrityksesi arjen tarpeissa

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Investointirahoitus kasvun ja kehityksen mahdollistajana

Oikeanlainen, tarkoin harkittu investointirahoitus voi olla se kauan kaivattu sysäys yrityksen kasvulle ja kehitykselle. Blogissamme pureudumme investointirahoituksen merkitykseen, sen moninaisiin vaihtoehtoihin ja avainasioihin, jotka on hyvä muistaa, kun lähtee rakentamaan menestyvää liiketoimintaa.
11.6.2024

Rahoitus yrityksen ostoa varten

Yrityksen ostaminen on merkittävä askel yrittäjyydessä. Se voi olla tapa yrittämisen aloittamiselle tai osa jo olemassa olevan yrityksen liiketoiminnan kasvustrategiaa. Siksi yritysoston rahoituksen suunnittelu ja hankinta ovat keskeisiä asioita tässä prosessissa. Lue blogitekstimme eri rahoitusvaihtoehdoista ja nappaa vinkit onnistuneeseen yritysostoon.
28.5.2024