Yrittäjän sanakirja

Yritysmaailma sisältää paljon termejä, joiden merkitys voi olla kokeneelle yrittäjällekin hieman epäselvä. Tässä sanakirjassa avataan tärkeimmät termit yrityksen toiminnasta, perustamisesta ja taloudesta, jotka jokaisen yrittäjän on hyvä ottaa haltuun.

A
Aluehallintovirasto
Aluehallintoviraston, eli AVI:n pääasiallinen tehtävä on hoitaa lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä ja edistää alueellista yhdenvertaisuutta toimialueellaan. Aluehallintavirastoja on seitsemän ja jokainen aluehallintovirasto vastaa tehtävistä omalla toimialueellaan, joka sisältää yhden tai useamman maakunnan.
Arvonlisävero
Arvonlisävero, eli alv on tuotteen tai palvelun kulutusvero, jonka maksaa ostaja. Arvonlisävero lisätään myyntihintaan ja myyjä välittää tämän osuuden Suomen valtiolle. Jos yritys tekee arvolisäverollisen oston, jota käytetään arvonlisäverovelvollisessa toiminnassa, voi yritys vähentää tämän omassa verotuksessa.
Avoin yhtiö
Avoin yhtiö on itsenäinen oikeushenkilö, jonka perustamiseen tarvitaan vähintään kaksi yhtiömiestä. Yhtiömiehet voivat olla luonnollisia tai juridisia henkilöitä ja yhtiömiehet vastaavat henkilökohtaisesti yhtiön veloista ja muista velvoitteista. Avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa sovitaan yhtiömiesten velvollisuuksista sekä vastuista ja yhtiön toiminnan tavoitteista. Yhtiösopimuksen allekirjoituksen jälkeen yhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa, muutoin perustaminen raukeaa.
B
Bisnode
Bisnode (Bisnodede Finland Oy) on yritys- ja luottotietoyhtiö, joka pitää yllä luottotietorekisteriä suomalaisista yrityksistä ja kuluttajista. Bisnode on toinen kahdesta suomessa toimivista luottotietoyhtiöistä.
E
ELY-keskus
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, eli ELY-keskukset vastaavat alueellisista kehittämis- ja toimeenpanotehtävistä omalla alueellaan. Suomessa on 14 ELY-keskusta ja yrittäjille nämä tarjoavat esimerkiksi neuvontaa, rahoitusta, koulutuspalveluita ja muita asiantuntijapalveluita. ELY-keskukset auttavat niin yrityksen perustamisvaiheessa kuin yritystoiminnan kehittämisessä.
Eräpäivä
Eräpäivä tarkoittaa pääsääntöisesti sitä päivää, milloin laskun maksu on viimeistään suoritettava, eli eräpäivänä rahojen ei tule olla vielä myyjän tilillä. Kuluttajaviraston suositeltu maksuehto kuluttajien laskuissa on minimissään 14 päivää. Yritysten välisessä kaupassa maksu- ja toimitusehdot voivat vaihdella käytäntöjen ja sopimuksen mukaan.
F
Factoring
Factoring tarkoittaa rahoitusta yrityksen myyntisaatavia vastaan. Yrityksen myyntisaatavat toimivat vakuutena rahoitusyhtiön myöntämälle luotolle. Yleensä factoring-sopimus tehdään jatkuvana ja yritys saa rahat myyntisaatavista heti käyttöönsä. Factoringin avulla voi nopeuttaa laskusaatavien saamista käyttöpääomaksi. Lisäksi factoringin avulla on mahdollista myöntää pidempiä maksuehtoja ja hankkia näin kilpailuetua.
Finanssivalvonta
Finanssivalvonta, eli Fiva on suomalainen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka päätehtävä valvoa luotto-, vakuutus- ja eläkeyhtiöitä, sekä muita vakuutusalan toimijoita. Finanssivalvonta valvoo lisäksi pörssiä, arvopaperikeskusta, rahastoyrityksiä ja sijoituspalveluyhtiöitä. Hallinnollisesti Finanssivalvonta on osa Suomen Pankkia, mutta vastaa päätöksenteosta itsenäisesti.
Finnvera
Finnvera on täysin Suomen valtion omistuksessa oleva erikoisrahoitusyhtiö, jonka rahoitusta on mahdollista saada esimerkiksi yrityksen perustamiseen, liiketoiminnan laajentamiseen ja kansainvälistymiseen tai yrityksen ostamiseen. Finnvera myöntää yrityksille myös takauksia yritysrahoituksen hakemiseen.
H
Hallitus
Hallitus on osakeyhtiössä pakollinen ja sen tärkein toimielin, joka muun muassa edustaa yhtiötä ja toimeenpanee yhtiökokouksen päätökset. Hallitus on osakeyhtiön johdon esimies ja luo yhtiölle strategian sekä on toteuttamassa sitä. Hallituksen on otettava huomioon osakeyhtiölain määräykset menettelytavoista koskien esimerkiksi osakkeenomistajien yhdenvertaista kohtelua.
Henkilötakaus
Henkilötakaus tarkoittaa lainan takausta, jossa takaaja sitoutuu vastaamaan lainan takaisinmaksusta, jos lainan ottaja ei pysty suorittamaan velkaa. Henkilötakaaja on yleensä velallisen läheinen kuten puoliso, vanhemmat tai muu sukulainen. Lainan henkilötakauksen antaja voi antaa sitoumuksen koko velkaan tai osaan.
Henkilöyhtiö
Henkilöyhtiö on avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jossa vähintään kaksi henkilöä sopivat elinkeinotoiminnan harjoittamisesta yhdessä. Henkilöyhtiössä toiminta perustuu tunnusomaisesti yritystoimintaa harjoittavien henkilöiden ammattitaitoon ja työpanokseen. Henkilöyhtiössä vastuulliset yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista omalla omaisuudellaan.
I
Investointi
Investointi tarkoittaa yritykselle sijoitusta, joka maksaa itsensä takaisin. Yritys tekee investointeja yleensä liiketoiminnan aloittamiseen, kasvattamiseen tai tehostamiseen. Investointi on hyvä suunnitella huolellisesti ja huomioida vähintään investoinnin ajoitus, kustannukset, vaikutukset yrityksen kassavirtaan ja oletettu aika missä investoinnin on tarkoitus maksaa itsensä takaisin.
J
Jäännösvero
Jäännösvero eli verojen maksaminen jälkikäteen, määräytyy yritykselle tai yhdistykselle, mikäli yhteisö on maksanut liian vähän ennakkoveroa.
Jälkiperintä
Jälkiperintä on osa perintäprosessia, johon on mahdollista siirtyä esimerkiksi, jos velallinen on todettu varattomaksi ulosotossa tai velallisen maksukyky on arvioitu heikoksi. Jälkiperinnän tarkoituksena on seurata velallisen taloudellista tilannetta ja varmistaa ettei velka vanhene. Mikäli velallisen taloudellinen tilanne paranee jälkiperinnän aikana, siirrytään usein oikeudelliseen perintään.
K
Kassavaje
Kassavaje on termi, jota käytetään eri asianyhteyksissä. Konkreettinen kassavaje tarkoittaa sitä, että yrityksen kassa ei täsmää myynteihin, mikä voi johtua virheellisestä kassan käsittelystä. Kassavaje tarkoittaa myös sitä, että yrityksellä on enemmän kuluja kuin tuloja. Tämä on yleistä esimerkiksi kausipainotteisessa yritystoiminnassa, jolloin kassavaje on hetkellistä.
Kassavirta
Kassavirta tarkoittaa yrityksen rahaliikennettä, eli tilin tai käteisvarojen läpi kulkevaa rahaa. Mikäli kassavirta on epätasapainossa ja kuluja on enemmän kuin tuloja, puhutaan usein kassavajeesta. Kassavirran seuraaminen ja sen tasapainottaminen on tärkeää päätöksen teossa, sillä pahimmassa tapauksessa kassavirran epätasapaino voi johtaa yrityksen konkurssiin. Yrityksen kassavirta voi olla yksi luottopäätökseen vaikuttavista tekijöistä.
Kaupparekisteri
Kaupparekisteri on rekisteri kotimaisista yrityksistä, jossa on yritysten viralliset tiedot. Kaupparekisteriin tehdään perustamisilmoitus ennen yritystoiminnan aloittamista.
Kevytyrittäjyys
Kevytyrittäjyys on yrittäjyyttä ilman yrittäjän byrokratiaa. Tämä tarkoittaa sitä, että voit tarjota palveluitasi yrityksille tai kuluttajille ja veloitat ne kevytyrittäjän laskutuspalvelun kautta. Palvelu tekee laskutuksen puolestasi ja maksaa saatavasi tilillesi kuin tavallisen palkan, eli verokorttisi perusteella. Laskutuspalvelu veloittaa tästä palvelumaksun, joka on usein tietty prosentuaalinen osuus laskusta.
Kirjanpito
Kirjanpito kuvaa yrityksen toimintaa sen rahaliikenteen perusteella ja muodostuu yrityksen tuloista, menoista, varoista ja veloista. Kirjanpidon tehtävä on yrityksen varallisuuden ja jakokelpoisen voiton selvittäminen, sekä erottaa rahaliikenne yrityksen omistajien ja muiden yritysten rahaliikenteestä.
Kommandiittiyhtiö
Kommandiittiyhtiö on henkilöyhtiö ja on lähes samanlainen yritysmuoto kuin avoin yhtiö. Vastuunalaisen yhtiömiehen lisäksi kommandiittiyhtiössä tulee olla ainakin yksi äänetön yhtiömies, jonka vastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan. Äänettömällä yhtiömiehelle ei yleensä ole oikeutta yrityksen hallinnoinnissa, ellei tästä ole erikseen sovittu yhtiösopimuksessa.
Korko
Korko tarkoittaa yksinkertaisesti rahan hintaa eli rahan lainaajalle maksettavaa korvausta lainaamisen ajaksi. Korko on yleensä tietty prosenttiosuus lainasummasta ja se voi olla kiinteä tai vaihtuva.
Kuukausierä
Kuukausierä on lainan tai osamaksusopimuksen kuukausittainen maksu, joihin kokonaissumma on jaettu.
L
Laina
Laina tarkoittaa lainanantajan ja lainanottajan välistä sopimusta, jonka perusteella lainanantaja antaa käytettäväksi omia varojaan lainanottajalle tietylle ajalle ja sovittua korvausta vastaan.
Laina-aika
Laina-aika on lainasopimuksessa määritelty aika, jonka kuluessa lainanottaja tulee maksaa lainaamansa rahamäärä takaisin lainanantajalle sopimuksen mukaisesti.
Lainakustannukset
Lainakustannukset tarkoittavat lainasta kertyviä kuluja kuten korkoa, toimituskuluja, käsittelykuluja, palvelumaksuja ja muita kuluja.
Lainanantaja
Lainanantaja Lainanantaja on lainasopimuksen osapuoli, joka antaa varojaan käytettäväksi lainanottajalle.
Lainasopimus
Lainasopimus on lainanantajan ja lainanottajan välinen sopimus, jossa määritellään lainattava rahamäärä, lainan kustannukset, laina-aika ja muut sopimusehdot.
Lainanottaja
Lainanottaja on lainasopimuksen osapuoli, joka ottaa varoja käyttöönsä lainanantajalta.
Laskurahoitus
Laskurahoitus, eli yrityksen laskujen myyminen on matalariskinen ja nopea rahoitusmuoto. Jos yrityksellä on avoimia ja erääntymättömiä laskuja, yritys voi myydä nämä rahoitusyhtiölle ja saada rahat myyntisaatavasta heti käyttöönsä eikä vasta eräpäivän jälkeen.
Luottoarvio
Luottoarvio tarkoittaa rahoitusyhtiön tekemää arviota lainanhakijan luottokelpoisuudesta ja maksukyvystä. Luottoarvio tehdään hakijan antamien tietojen, sekä luottotietoyhtiöiltä saatavien yritystietojen perusteella. Tämän perusteella rahoitusyhtiö tekee luottopäätöksen.
Luottoraportti
Luottoraportti tai luottokelpoisuusraportti kertoo yrityksen taloudesta, avainhenkilöistä ja onko yrityksellä maksuhäiriömerkintöjä. Käytännössä raportti kertoo onko yritys luottokelpoinen. Luottoraportteja tarjoaa suomessa luottotietoyhtiöt ja näitä käytetään esimerkiksi yrityslainan luottopäätöksen tukena.
Luottotiedot
Luottotiedot kertovat yksityisten henkilöiden ja yritysten maksukyvyn, taloudellisen aseman ja luotettavuuden sitoumuksissa. Luottotietoja arvioidaan usein taloudellisesti sitovan sopimuksen, kuten laina-, vuokra- tai liittymäsopimuksen yhteydessä. Luottotietoyhtiöt pitävät yllä rekisteriä johon luottotietoja kerätään ja josta niitä välitetään yrityksille, joilla on tarve selvittää yrityksen tai henkilön luottokelpoisuus.
Luottotietorekisteri
Luottotietorekisteri on luottotietoyhtiöiden ylläpitämä rekisteri yksityisten henkilöiden ja yritysten luottotiedoista.
Luottotietoyhtiö
Luottotietoyhtiö on yritys, joka ylläpitää rekisteriä kuluttajien tai yritysten luottotiedoista. Suomessa on kaksi luottotietoyhtiötä, Suomen Asiakastieto Oy ja Bisnode Finland Oy. Molemmat näistä pitävät yllä sekä yritysten ja kuluttajien luottotietorekisteriä.
Lyhennysvapaa
Lyhennysvapaa tai maksuvapaa tarkoittaa ajanjaksoa, jolloin velallinen ei maksa lainalyhennyksiä osittain tai kokonaan. Tyypillisesti tänä aikana maksetaan vain lainan korkoa ja mahdollisia käsittelykuluja. Lyhennysvapaa on vapaaehtoinen rahoituslaitoksen tai muun lainaajan tarjoama palvelu, josta se voi veloittaa palvelumaksua.
M
Maksuhäiriömerkintä
Maksuhäiriömerkintä on luottotietoihin merkitty tieto yrityksen tai yksityisen henkilön maksusitoumuksien laiminlyönnistä. Maksuhäirintämerkintöjä on eri tyyppisiä ja ne merkitään luottotietorekisteriin koodilla, joka kertoo mistä maksuhäiriö on aiheutunut.
Maksumuistutus
Maksumuistutus on kirjallinen ilmoitus maksamattomasta laskusta. Maksumuistustus on hyvä lähettää mahdollisimman pian eräpäivän jälkeen, mikäli saatava ei ole tullut tilille. Kuluttajakaupassa maksullisen muistutuksen saa lähettää aikaisintaan 14 päivän kuluttua eräpäivästä.
Maksukyky
Maksukyky tarkoittaa sitä, kuinka yritys suoriutuu maksuvelvoitteistaan. Maksukykyinen yritys kykenee suorittamaan maksuvelvoitteet ajallaan. Maksukyvytön yritys ei selviä maksuvelvoitteista ja tämä on havaittavissa maksuhäiriöinä ja -viiveinä.
Maksulupaus
Maksulupaus tarkoittaa lupausta lainanantajalle myöhästyneen maksun suorittamisesta sovittuna päivänä.
Maksuvaatimus
Maksuvaatimus on perintätoimiston lähettämä kirjallinen vaatimus velan maksamisesta. Maksuvaatimus eroaa maksumuistutuksesta siten, että sen voi lähettää vain perintäluvan saanut yritys. Maksuvaatimuksen jälkeen perintätoimisto voi siirtyä velan oikeudelliseen perintään, mikäli velkaa ei suoriteta.
Muistutusmaksu
Muistutusmaksu on maksumuistutukseen lisättävä kulu, joka saa kuluttajakaupassa olla enintään 5 euroa ja se voidaan lisätä maksumuistutukseen aikaisintaan 14 päivää eräpäivän jälkeen lähetettyyn maksumuistutukseen. Yritysasiakkaille lähetettyyn maksumuistutukseen voidaan lisätä 40 euron vakiokorvaus, jonka saa periä, jos lasku on yhdenkin päivän myöhässä.
O
Oikeushenkilö
Oikeushenkilö eli juridinen henkilö on sellainen henkilöiden tai pääomien yhteenliittymä, jolla on oikeuksia ja johon voi kohdistua velvollisuuksia. Oikeushenkilö on oikeuskelpoinen, eli voi esiintyä tuomioistuimessa ja tehdä oikeustoimia. Oikeushenkilöitä voivat olla esimerkiksi kunnat, valtio, yritykset ja yhdistykset.
Omavelkainen takaus
Omavelkainen takaus tarkoittaa takaussitoumusta, jossa takaaja on vastuussa velasta kuin se olisi hänen omansa. Velkaa voidaan siis vaatia maksettavaksi takaajalta heti erääntyessä eikä velallista tarvitse todeta maksukyvyttömäksi.
Osakepääoma
Osakepääoma on osakeyhtiön sidottu pääoma, joka merkitään kirjanpidon taseeseen. Mikäli yritys muuttaa tai menettää osakepääomaansa, tästä tulee tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Osakepääomasta ei voida jakaa osinkoja.
Osakeyhtiö
Osakeyhtiö on yritysmuoto, jonka omistajina ovat osakkaat ja yrityksen omistus jakautuu osakkeisiin. Osakeyhtiö on osakkaista erillinen oikeushenkilö, joten osakkaiden vastuu yrityksestä rajoittuu vain sijoittamaansa pääomaan. Osakeyhtiö voi olla yksityinen tai julkinen, mutta vain julkiset osakeyhtiöt voivat listautua pörssiin.
Osinko
Osinko on yrityksen voitonjakoa, jonka yritys jakaa tavallisesti kerran vuodessa omistajille tilipäätöksen vahvistamisen jälkeen. Yritys voi jakaa osinkoa myös puolivuosittain, neljä kertaa vuodessa tai joka kuukausi. Varsinaisen osingon lisäksi on mahdollista päättää lisäosingoista. Yrityksen hallituksen täytyy esittää ehdotus voittoa tai tappiota koskevista toimenpiteistä ja tämän jälkeen voitonjaosta päätetään yhtiökokouksessa.
Osuuskunta
Osuuskunta on yhtiömuoto, jonka omistajat harjoittavat taloudellista toimintaa hyödyntämällä osuuskunnan palveluita. Osuuskunnan jäsenet ovat osuuskunnan omistajia ja toiminnan säätely on hyvin samanlaista kuin osakeyhtiöillä.
P
Pankkilaina
Pankkilaina on pankin myöntämä laina tai luotto. Pankkilaina on yksi vaihtoehto yrityksen rahoitukseen, mutta lainan saaminen pankista yritykselle ei ole aina helppoa. Usein pankit vaativat yrityslainan takaukseksi reaalivakuuksia, kuten asuntoa tai muuta henkilökohtaista omaisuutta. Rahoitusyhtiön yritysluottoon riittää usein vain henkilötakaus.
Pantti
Pantti tarkoittaa esinettä tai muuta rahanarvoista omaisuutta, jonka velallinen luovuttaa lainanantajan haltuun laina-ajaksi. Lainanantajalla on oikeus myydä pantti julkisessa huutokaupassa, jos velallinen ei suorita velkojaan sopimuksen mukaan.
Patentti- ja rekisterihallitus
Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) vastuualueisiin kuuluu muun muassa kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, säätiörekisterin, yrityskiinnitysrekisterin ylläpito. PRH rekisteröi tilinpäätöksiä, valvoo säätiöitä ja ylläpitää yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ). Lisäksi PRH hallinnoi ja myöntää patentteja, tavaramerkkejä, hyödyllisyysmalleja, LEI-tunnuksia ja mallioikeuksia.
Perintä
Perintä tarkoittaa toimenpiteitä, joilla on tarkoituksena saada velallinen maksamaan erääntynyt saatava vapaaehtoisesti. Perintä alkaa aina vapaaehtoisella perinnällä, eli kirjeperinnällä. Mikäli tämän tuloksena velallinen ei suorita saataviaan velkojalle, perinnässä siirrytään oikeudelliseen perintään. Maksumuistutus on perinnän ensimmäinen vaihe ja tämä lähetetään usein velkojan toimesta.
Perustamisilmoitus
Perustamisilmoitus on yrityksen perustamisesta tehtävä ilmoitus, jonka perusteella yritys rekisteröidään kaupparekisteriin ja tarvittaessa Verohallintoon. Perustamisilmoitus tehdään sähköisesti PRH:n ja Verohallinnon yhteiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään. Ilmoitus voidaan myös tehdä paperilomakkeella, mutta tämä on hitaampi ja kalliimpi vaihtoehto. Perustamisilmoitukseen kirjataan muun muassa yrityksen nimi, toimiala ja kotipaikka.
Pk-yritys
Pk-yritykseksi nimitetään pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa on alle 250 työntekijää ja vuosittainen liikevaihto on korkeintaan 50 miljoonaa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa, sekä on riippumaton. Valtaosa suomalaisista yrityksistä ovat PK-yrityksiä.
Pääoma
Pääoma tarkoittaa yrityksen resursseja, jotka voivat olla varallisuuden lisäksi aineettomia hyödykkeitä kuten patentti, tavaramerkki ja yrityksen työntekijöiden osaaminen. Yrityksen oma pääoma viittaa sen sijaan vain yritykseen sijoitettuun varallisuuteen sekä muuhun yrityksen omaisuuteen.
R
Rahoituslaitos
Rahoituslaitos on yhteisnimitys rahoitusalalla toimiville laitoksille. Näitä ovat keskuspankit, muut rahalaitokset ja muut rahoituksen välitystä harjoittavat laitokset. Keskuspankkeihin lasketaan Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankki. Muut rahalaitokset tarkoittavat talletuspankkeja ja rahamarkkinarahastoja. Muihin rahoituksen välitystä harjoittaviin laitoksiin luetaan esimerkiksi luottolaitokset, jotka myöntävät lainoja. WS Finance Oy on luottolaitos, joka tarjoaa BusinessCredit lainaa yrittäjille.
Reaalivakuus
Reaalivakuus on lainan vakuudeksi annettu omaisuus kuten asunto, metsä, arvopaperit tai muu omaisuus, joka voidaan realisoida eli muuttaa rahaksi. Reaalivakuuden voi antaa lainan hakija tai joku toinen henkilö. Mikäli velallinen ei kykene suorittamaan velkaa sopimuksen mukaisesti, velkoja saa oikeuden vakuuden realisointiin.
Reskontra
Reskontra on kirjanpidon osa, johon luetteloidaan yrityksen tapahtumat. Yleisempiä esimerkkejä ovat myyntireskontra ja ostoreskontra, joita käytetään maksuvalvontaan. Reskontraan merkityt tapahtumat viedään kirjanpitoon.
S
Sidosryhmä
Yrityksen sidosryhmillä tarkoitetaan kaikkia tahoja joihin yritys on toimintansa kautta jollain tavoin yhteydessä. Sidosryhmät vaikuttavat yrityksen toimintaan, sekä yrityksen toiminta sidosryhmiin ja ne voidaan jakaa sisäisiin tai ulkoisiin ryhmiin.
Sijoittaja
Sijoittaja on henkilö, joka hankkii omistuksia taloudellisen voiton saavuttamiseksi. Yrityksiin sijoittavista henkilöistä käytetään usein termiä pääomasijoittaja, joka lainaa tai luovuttaa varallisuutta yrityksen pääomaksi ja saa tätä vastaan osuuden yrityksestä. Pääomasijoittajan etsiminen on yksi aloittavan yrittäjän rahoitusvaihtoehdoista.
Starttiraha
TE-toimisto myöntää aloittaville tai päätoimiseksi siirtyville yrittäjille apurahaa, eli Starttirahaa. Starttiraha on 32,40€ päivässä ja maksetaan enintään viidestä päivästä viikossa. Sen tarkoituksena on turvata yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan aloittamisen ja vakiinnuttamisen ajalta, mutta enintään 12 kuukauden ajan.
Suomen Asiakastieto
Suomen Asiakastieto on Suomen johtava yritys- ja luottotietoyhtiö, joka pitää yllä yritystietokantaa, jossa on tuoreimmat tiedot kotimaisista yrityksistä, kuten yrityksen taloustiedot, luottotiedot ja päättäjätiedot.
Sähköinen tunnistautuminen
Sähköinen tunnistautuminen tarkoittaa yleensä vahvaa sähköistä tunnistautumista, jolla voidaan todentaa ihmisen henkilöllisyys verkossa. Vahvalla sähköisellä tunnistautumisella kuluttaja voi luotettavasti ja turvallisesti asioida sähköisissä palveluissa ja näiden palveluiden tarjoajat voivat varmistaa asiakkaan henkilöllisyyden.
T
Takaaja
Takaaja on takaussitoumuksen osapuoli, joka lupautuu vastaamaan velallisen maksuista, mikäli velallinen ei näitä suorita.
Takaussitoumus
Takaussitoumus tarkoittaa takaajan sitoumusta vastata velallisen maksuvelvoitteista, mikäli velallinen ei suorita velkaansa. Takaussitoumus on aina toissijainen, eli vastuu siirtyy takaajalle vasta kun velallinen on todettu maksukyvyttömäksi, jos takausta ei ole sovittu omavelkaiseksi takaukseksi
Tasalyhennys
Tasalyhennys on velan maksutapa, joka muodostuu kiinteästä pääoman osuudesta ja korosta joka muuttuu pääoman mukaan. Kun velan pääoma pienenee maksujen myötä, myös koron osuus ja sen myötä maksuerät pienenevät. Mikäli korko ei ole kiinteä se vaikuttaa myös maksueriin, joten tasalyhennys ei automaattisesti tarkoita pieneneviä maksueriä.
Tilipäätös
Tilinpäätös on tilikauden jälkeen laadittava yhteenveto, jossa selvitetään yrityksen tulos ja varallisuusasema. Tilinpäätökseen sisällytetään toimintakertomus, rahoituslaskelma, tuloslaskelma, tase, mahdolliset liitetiedot sekä aineisto- ja kirjanpitoluettelo.
Todellinen vuosikorko
Todellinen vuosikorko on tunnusluku, joka sisältää kaikki lainakustannukset. Todellisen vuosikoron tarkoituksena on helpottaa rahoitustuotteiden hintojen vertailua. Todellinen vuosikorko huomioi nimelliskoron lisäksi esimerkiksi mahdolliset tilinhoitomaksut, toimituspalkkiot ja muut palvelukulut.
Toimiala
Toimiala on kaupparekisteriin ja verohallintoon ilmoitettava toimiala, joka kertoo mitä liiketoimintaa yritys tekee. Toimialan on hyvä sisältää kaikki liiketoiminta, jota yritys harjoittaa, joten se voi olla lyhyt, pitkä tai sisältää useita toimintoja. On kuitenkin suositeltavaa, että ilmoitat yksilöidymmän toimiala, sillä laaja yleistoimiala voi vaikeuttaa ja pitkittää yrityksen nimen rekisteröintiä.
Toiminimi
Toiminimi on henkilön, yrityksen tai muun yhdistyksen virallinen nimi, jota käytetään liiketoiminnassa. Puhekielessä tällä viitataan usein toiminimiyrittäjään, eli yksityiseen elinkeinoharjoittajaan. Tämä on yksi yleisimpiä yritysmuotoja suomessa koska toiminimen perustaminen ja sen toiminnan hallinnointi on suhteellisen helppoa.
Tulorekisteri
Tulorekisteri on sähköinen tietokanta, johon työnantajat ilmoittavat maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään maksutapahtuman jälkeen seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Tulorekisteri on keskitetty palvelu eri viranomaisia varten ja korvaa entiset vuosi-ilmoitukset palkoista verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille ja Työllisyysrahastolle.
Tulovero
Tulovero tarkoittaa yritykselle sen tuloista perittävää veroa. Yritysmuoto vaikuttaa yrityksen tuloverotukseen. Osakeyhtiön ja osuuskunnan tulovero maksetaan yrityksen verotuksessa ja muiden yritysmuotojen tulovero maksetaan henkilökohtaisessa verotuksessa.
U
Ulosotto
Ulosotto tarkoittaa velan perintää pakkokeinoin, jos velallinen ei suorita velkaa vapaaehtoisesti. Ulosottoviranomainen aloittaa perinnän eli ulosottotoimet lähettämällä velalliselle vireilletuloilmoituksen ja maksukehotuksen, jonka jälkeen voidaan neuvotella maksusuunnitelmasta. Mikäli suunnitelmaa ei noudateta ja velkaa ei suoriteta, siirrytään ulosmittaukseen.
V
Vakuudellinen laina
Vakuudellinen laina on laina, jonka myöntämisen edellytyksenä on riittävät reaalivakuudet.
Vakuudeton laina
Vakuudeton laina tarkoittaa lainaa, joka myönnetään hakijalle ilman reaalivakuuksia. Vakuudettomaan lainaan ei siis tarvita vakuudeksi asuntoa, osakkeita tai muuta omaisuutta.
Vakuus
Vakuus toimii panttina, takuuna, lupauksena tai vastaavana sitoumuksena, jonka lainaaja antaa lainanmyöntäjälle. Vakuudella turvataan takaisinmaksu lainanantajalle. Vakuudet jaetaan henkilövakuuksiin ja esinevakuuksiin. Esinevakuuksia kutsutaan myös reaalivakuuksiksi.
Valtakirja
Valtakirja on asiakirja, jolla voi valtuuttaa fyysisen tai juridisen henkilön toimimaan puolestaan. Valtakirja tulee tehdä kirjallisena ja sen uskottavuutta voi lisätä todistajien allekirjoituksella, mutta valtakirja on pätevä ilman todistajiakin. Avoimessa valtakirjassa ei ole määritelty valtakirjan kohdetta, yksilöityyn valtakirjaan puolestaan voi muotoilla tarkasti valtuutuksen kohteen.
Verohallinto
Verohallinto vastaa Suomessa valtaosasta kerättävistä veroista sekä veroluonteisista maksuista ja tilittää keräämänsä verot yhteiskunnan palveluja tarjoaville ja ylläpitäville tahoille. Verohallinto muodostuu 12 yksiköstä, joista verotustehtäviä hoitavat Yritysverotus-, Henkilöverotus- ja Veronkantoyksiöt. Verotustehtäviä hoidetaan toimipisteissä ympäri Suomea.
Veroilmoitus
Yritysten ja yhteisöjen on annettava veroilmoitus yleensä ilman erillistä kehotusta. Veroilmoituksessa annettuja tietoja käytetään tuloverotuksessa. Yritysten verotus perustuu kirjanpitolain mukaan laadittuun kirjanpitoon sekä vähennyskelpoisiin menoihin, jotka toimitetaan sähköisesti verohallinnolle. Tuloslaskelman osoittama tulos ei siis ole sellaisenaan verotettavaa tuloa.
Veronpalautus
Veronpalautus tarkoittaa valtion palauttamaa rahasummaa, mikäli verovelvollinen on maksanut liikaa veroja ennakkoon. Veronpalautuksena maksetaan ylimääräinen ennakkopidätys. Maksupäivät ja määrät voi tarkastaa OmaVerosta ja verotuspäätöksestä. Veronpalautukset maksetaan asiakaskohtaisesti sitä mukaa kun verotus valmistuu.
Verosuunnittelu
Verosuunnittelu on toimintaa, jossa verovelvollinen yhteisö tai kansalainen pyrkii ennakoimaan erilaisissa tilanteissa häneen kohdistuvat veroseuraamukset ja pyrkii minimoimaan veronsa. Verosuunnittelu on laillista toimintaa, eikä sitä tule sekoittaa veronkiertoon. Verosuunnittelua on esimerkiksi yhtiömuodon valinta, laite- ja koneinvestointien ajoittaminen ja yrittäjän henkilökohtaisten vakuutusten siirtäminen yritykselle. Suunnittelua kannattaa tehdä pitkäjänteisesti, tarkoilla laskelmilla ja useamman vuoden päähän.
Viivästyskorko
Viivästyskorko tarkoittaa korkoa, jota velallinen on velvoitettu maksamaan, mikäli sovittua maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä. Viivästyskorkoa voidaan vaatia maksettavaksi eräpäivästä alkaen ja sen laskentaperuste määritellään saatavan mukaan, kuten esimerkiksi onko kyse yritysten välisestä kaupasta vai kuluttajalaskusta.
Y
Yhtiömies
Yhtiömies on avoimen yhtiön, eli henkilöyhtiön osakas, joka harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella elinkeinotoimintaa yhdessä toisten yhtiömiesten kanssa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Perustaessa avointa yhtiötä tai kommandiitti yhtiötä yhtiömiehiä tulee olla kaksi tai useampi.
Yhtiösopimus
Yhtiösopimus tarkoittaa vapaamuotoista sopimusta, jonka perusteella avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö harjoittaa liiketoimintaa. Vaikka yhtiösopimuksen sisältö on päätettävissä melko vapaasti, on sen sisällöllä lain vaatimia edellytyksiä. Avoimen yhtiön yhtiösopimuksessa tulee määritellä yhtiön nimi, kotipaikkakunta, toimiala ja yhtiömiehet. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksessa tulee edelle mainittujen lisäksi määritellä ketkä yhtiömiehistä ovat vastuunalaisia ja ketkä äänettömiä yhtiömiehiä, sekä äänettömän yhtiömiehen sijoitus euroissa.
Yksityinen elinkeinonharjoittaja
Yksityinen elinkeinoharjoittaja on yritysmuoto, johon viitataan puhekielessä usein toiminimiyrittäjänä tai toiminimenä.
Yksityisotto
Yksityisotto on käytännössä toiminimiyrittäjän palkka. Toiminimi yrittäjä ei voi maksaa palkkaa itselleen, jonka vuoksi rahan siirtäminen toiminimeltä omalle tilille tehdään yksityisottona. Yksityisottojen määrää ei ole rajoitettu mutta kirjanpidon vuoksi suositellaan, että rahaa siirtäessä viestikenttään kirjoitetaan yksityisotto. Yksityisottoa ei merkitä tilikauden kuluksi, joten nämä eivät vaikuta toiminimen verotukseen.
Yrityslaina
Yrityslaina on täysin yrityksille tarkoitettu rahoitustuote, jolla voidaan rahoittaa aloittavan yrityksen alkutaivalta tai jo olemassa olevan yrityksen toimintaa. Yrityslainaa voi hakea esimerkiksi kone- ja laitehankintoihin, kassavajeen tasaamiseen tai liiketoiminnan laajentamiseen. Yrityslainatarjouksen hakeminen onnistuu helposti ja nopeasti verkossa. Lue lisää yrityslainan hakemisesta.
Yritysmuoto
Yritysmuoto on oikeudellinen muoto, jolla yritys tai yhteisö harjoittaa liiketoimintaa. Suomessa yleisiä yritysmuotoja ovat osakeyhtiö, toiminimi, osuuskunta, avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö. Yritysmuodon valintaan vaikuttaa moni tekijä, joista tärkeimpänä ovat yrityksen liiketoiminnan koko perustaessa ja lähitulevaisuudessa, perustajien määrä ja yrityksen toimiala.
YEL-vakuutus
Yrittäjä vastaa itse omasta työeläkevakuudesta, joten yritystoiminnan alkaessa yrittäjän on otettava yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL-vakuutus. Yrittäjän on otettava lakisääteinen YEL-vakuutus kuuden kuukauden sisällä YEL-vakuutettavan toiminnan alkamisesta, kun tietyt edellytykset täyttyvät. YEL-vakuutus kerryttää työeläkettä ja turvaa myös sairauden, työttömyyden ja vanhemmuuden aikana.
Y-tunnus
Yritys- ja yhteisötunnus eli Y-tunnus on yritykselle myönnetty tunnus, jota käytetään yrityksen yksilöintiin. Suomessa Y-tunnuksia hallinnoi ja myöntää Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto. Y-tunnus muodostuu seitsemästä numerosta, väliviivasta ja tarkastusnumerosta, eli esimerkiksi 1234567-8.
Ä
Äänetön yhtiömies
Äänetön yhtiömies on kommandiittiyhtiön osakas, jonka vastuut ja vaikutuskeinot ovat tavallisesti vastuunalaista yhtiömiestä pienemmät. Yhtiösopimuksessa päätetään mitkä ovat äänettömän yhtiömiehen oikeudet, mutta usein äänetön yhtiömies on vastuussa vain pääomaan sijoittamasta varallisuudestaan eikä hänellä ole muuta vastuuta tai päätösvaltaa.