Yrityksen kasvu ja rahoittaminen

Yritykset pyrkivät luomaan jatkuvasti edellytyksiä liiketoiminnan kannattavalle kasvulle. Yrityksen kasvu vaatii yleensä lisäinvestointeja ja -rahoitusta. Monesti haastavaa onkin miettiä, miten yrityksen kasvu rahoitetaan, kun kulut kasvavat tuloja nopeammin ja samalla tarve käyttöpääomalle kasvaa. Kassavirtahaasteiden ehkäisemiseksi rahoituksen suunnitteluun kannattaa panostaa kasvusuunnitelmaa laadittaessa.

Kasvua varten laadittu rahoitusstrategia voi muodostua esimerkiksi tehostetun kassanhallinnan ohella useista eri rahoituslähteistä, joihin vaikuttavat muun muassa yrityksen elinkaaren vaihe, vakuudet ja taloudellinen tilanne. Rahoitusstrategian huolellinen suunnittelu on tärkeä osa yrityksen kannattavaa kasvua.

Tässä artikkelissa käydään läpi yrityksen kasvuun liittyvät vaiheet, rahoitustarpeiden ennustaminen, rahoitusstrategian suunnittelu sekä esitellään erilaisia rahoitusvaihtoehtoja kasvun mahdollistamiseksi.

Yrityksen johtaminen kasvuun
Kasvusuunnitelma
Yrityksen kasvun vaiheet
Rahoitustarpeen ennustaminen
Yrityksen kasvun rahoittaminen
Näin voit vaikuttaa kasvurahoituksen saamiseen

Yrityksen johtaminen kasvuun

Yritys voi kasvaa esimerkiksi laajentamalla omaa liiketoimintaansa tai ostamalla kilpailijan liiketoiminnan. Kasvua voi hakea myös tuotekehityksen tai innovaatioiden avulla sekä kehittämällä osaamista. Yrityksen kasvun ensimmäinen vaihe on päätös liiketoiminnan kasvattamisesta, sen jälkeen voidaan laatia kasvusuunnitelma.

Kasvulla voidaan tarkoittaa erilaisia asioita kuten liikevaihdon tai asiakasmäärän kasvattamista, nykyisen liiketoiminnan laajentamista tai uuden ostamista. Yritys voi kasvaa joko orgaanisesti tai epäorgaanisesti. Orgaanisella kasvulla tarkoitetaan yrityksen sisältä lähtevää kasvua, esimerkiksi liiketoiminnan maantieteellistä laajentamista tai tuotevalikoiman ja asiakaskunnan laajentamista. Epäorgaaninen kasvu puolestaan tarkoittaa yritysostoja tai fuusioita.    

Liiketoiminnan kasvattaminen vaatii yrityksen johdolta strategista osaamista, kykyä sopeutua muutokseen, suunnitelmallisuutta ja kykyä ennustaa kasvun edellyttämää rahoitustarvetta. Hyvän kasvusuunnitelman avulla yritys voidaan johtaa kasvuun kannattavasti, suunnitelma on iso apu kaikissa kasvun vaiheissa ja se edesauttaa kasvurahoituksen hankkimista. Kasvusuunnitelmaa kannattaa myös päivittää, sillä yrittäjän on hyvä pysähtyä suuntaamaan katse tulevaisuuteen ja tavoitteisiin säännöllisesti.

Yrityksen kasvusuunnitelma

Kasvusuunnitelmaan kirjataan yrityksen kasvun tavoitteet sekä konkreettiset toimenpiteet, joilla kasvua lähdetään hakemaan. Kasvusuunnitelmasta ilmenee lisäksi syyt kasvuhaluun, yrityksen kilpailuedut sekä asiakaskunnan määrittely. Hyvä kasvusuunnitelma auttaa rahoituksen saamisessa.

Kasvusuunnitelman sisältö

 1. Motivaatio kasvuun
  Kasvuhalun taustalla olevat syyt on hyvä tunnistaa, ne vaikuttavat kasvusuunnitelman laadintaan. Yrittäjän oman halun lisäksi kasvulle voi olla ulkoisia tekijöitä: kilpailijan toimenpiteet, sopivan liiketilan vapautuminen, muutokset toimialalla tai ympäristön aiheuttamat muutokset kuten esimerkiksi pandemia tai energiakriisi.

 2. Kasvun tavoite
  Ensimmäinen varsinainen vaihe kasvusuunnitelmaa on kasvun tavoitteen kirjaaminen. Tavoite voi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita, esimerkiksi asiakasmäärän tai liikevaihdon lisäämistä, tuloksen parantamista, tuotelanseerausta tai liiketoiminnan ostamista. Mahdollisimman konkreettisesti kirjattu tavoite auttaa rahoitusta varten tarvittavien laskelmien laadinnassa.

 3. Toimenpiteet
  Toimenpiteisiin listataan ne asiat, joita haluttujen kasvutavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi henkilön palkkaaminen tuotekehitykseen tai myyntiin, investointipäätökset uusiin laitteisiin, ohjelmistoihin tai toimitiloihin sekä markkinoinnin lisääminen.

 4. Rahoitustarve
  Osan kasvusta voi rahoittaa esimerkiksi positiivisen kassavirran avulla, mutta usein tarvitaan lisärahoitusta. Kasvusuunnitelmaan merkitään todellinen lisärahoitustarve ja ajankohta, jolloin rahoitus tarvitaan. Rahoitustarve on hyvä pohtia hyvissä ajoin, suunnitelmallisuus auttaa rahoitusneuvotteluissa.

Yrityksen kasvun vaiheet

Yritys voi siis kasvaa orgaanisesti esimerkiksi laajentamalla omaa liiketoimintaansa tai epäorgaanisesti ostamalla kilpailijan liiketoiminnan. Orgaanista kasvua voi hakea myös tuotekehityksen tai innovaatioiden avulla sekä kehittämällä osaamista. Yrityksen liiketoiminnan elinkaari ja kasvu voidaan jakaa neljään vaiheeseen, joissa rahoitustarpeet poikkeavat toisistaan.

Yritys ei välttämättä koe elinkaaren kaikkia vaiheita ja vaiheiden järjestyskin voi vaihdella. Jotkut uudet yritykset voivat esimerkiksi kasvaa heti perustamisen jälkeen voimakkaasti ja yrittäjä päättää myydä yrityksen heti sen jälkeen. Elinkaaren vaiheiden järjestykseen voi vaikuttaa ja käynnissä olevan vaiheen tunnistaminen auttaa liiketoiminnan kehittämisessä, johtamisessa sekä rahoitustarpeiden ennustamisessa.

Käynnistäminen
Liiketoiminnan käynnistäminen on riskialtis vaihe, joten huolellisesti laaditun liiketoimintasuunnitelman merkitystä ei voi painottaa liikaa. Käynnistysvaiheessa yrityksellä ei yleensä ole vielä tuloja, joilla liiketoimintaa voi käynnistää ja kasvattaa.

Liiketoimintaa käynnistettäessä tarvitaan alkupääomaa, joka tarkoittaa useimmiten ulkopuolista rahoitusta.  

Kasvuvaihe
Yrityksen menestyessä kassavirta tasaantuu, mutta kasvuvaiheessa tarvitaan usein lisää resursseja ja investointeja kasvun mahdollistamiseksi. Kasvun vaatimat investoinnit vaativat yleensä lisärahoitusta ulkopuolisilta rahoittajilta. Yrityksen positiivinen kassavirta voi myös mahdollistaa pienempiä investointeja.

Vakiintuminen
Vakiintuneessa vaiheessa yritykset ovat lunastaneet oman paikkansa markkinoilla, toisin sanoen vakiinnuttaneet asiakaskuntansa ja taloudellisen tilanteensa. Tässä vaiheessa on hyvä pohtia halua jatkaa toimintaa samalla mallilla vai olisiko yritystoiminnalla edellytyksiä kasvuun.

Vakiintuneilla yrityksillä ulkopuolisen rahoituksen tarve vähenee, vaikkakin rahoitusta voidaan tarvita esimerkiksi markkina-aseman vahvistamiseen tai liiketoiminnan uudistamiseen.  

Korkea maturiteetti tai liiketoiminnasta luopuminen
Yritysten tavoitteena on useimmiten saavuttaa maturiteetti eli kypsyys, jossa yritys jatkaa kasvuaan haluttuun tasoon asti. Kasvun ylläpito ja jatkaminen ovat yrityksen liiketoiminnan ytimessä. Jatkuva kasvu voi vaatia tässäkin vaiheessa lisää resursseja, investointeja sekä rahoitusta, jotka koetaan myös kasvuvaiheessa.

Yrityksen elinkaareen kuuluu luonnollisesti myös liiketoiminnan lopettaminen, joka voi tarkoittaa myös liiketoiminnan myymistä eteenpäin.

Rahoitustarpeen ennustaminen

Jatkuvan kassanhallinnan ohella yrityksen rahoitustarpeen ennustamista helpottavat hyvin tehdyt pohjatyöt ja suunnitelmallisuus. Suunnitelmallisuus auttaa myös tarvittavan lisärahoituksen hankkimisessa, sillä pankit ja muut rahoitusyhtiöt haluavat vakuuttua investointien ja suunnitelmien taloudellisesta kannattavuudesta luottopäätöksiä tehdessään. Rahoitustarpeen ennustamisessa voi hyödyntää valmiita laskelmapohjia.

Yrityksen kassanhallinnalla tarkoitetaan yrityksen maksuvalmiuden ylläpitoon tähtääviä toimenpiteitä ja se on avainroolissa myös rahoitustarpeiden ennustamisessa. Kasvua hakevan yrityksen kassanhallinta on erityisen tärkeässä osassa rahoitustarpeiden kasvaessa, sillä rahoitusten suunnittelu ja takaisinmaksu vaikuttavat merkittävästi yrityksen kassaan. Tehokkaalla kassanhallinnalla voi edesauttaa merkittävästi kasvun aiheuttamista kassavirtahaasteista selviämistä. Pienempien investointien rahoittaminen voi onnistua kassanhallintaa tehostamalla.  

Investointien rahoitustarpeiden ennustamisessa hyödynnetään rahoituslaskelmaa, joka kertoo yrityksen rahan liikkeistä sekä rahoitusrakenteesta. Investointien kannattavuutta voi selvittää erilaisilla menetelmillä.

Yrityksen kasvun rahoittaminen

Kasvusuunnitelmaan kirjatun rahoitustarpeen kattamiseen voi hyödyntää omaa tai vierasta pääomaa sekä erilaisia yritystukia. Elinkaaren vaiheella on jonkin verran vaikutusta saatavilla oleviin vaihtoehtoihin, erityisesti aloittavan yrityksen kohdalla. Monesti rahoitusstrategiassa hyödynnetään useampaa rahoituslähdettä.

Oma pääoma

Yrityksen oma pääoma koostuu yritykseen sijoitetusta pääomasta, liiketoiminnan tuotoista ja omaisuuden arvon noususta. Käytännössä yrityksen oman pääoman voi laskea helposti vähentämällä yrityksen nettovarallisuudesta velat. Omaa pääomaa voi ja kannattaa käyttää liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen, tämä on osa järkevää kassanhallintaa.

Yritystuet

Yritystukia on saatavilla yrityksen perustamiseen, investointeihin tai kasvattamiseen. Kriteerit tukien saamiseen vaihtelevat esimerkiksi yrityksen elinkaaren, sijainnin tai toimialan mukaan.
Tässä listattuna yleisimmät yrityksen tukirahoitukset

Starttiraha – tukea liiketoiminnan käynnistämiseen
ELY-keskus – tukea liiketoiminnan kehittämiseen
Business Finland – tukea kansainvälistymiseen
Finnvera – tukea investointeihin ja kehittämiseen  

Yrityslaina

Yrityslaina on varsin yleinen vaihtoehto kasvun ja investointien rahoittamiseen. Yrityslainan saaminen edellyttää luottokelpoisuutta ja lisäksi perinteiset pankit edellyttävät reaalivakuuksia. Yrityslainaa voi saada myös ilman reaalivakuuksia. Esimerkiksi suomalainen BusinessCredit myöntää rahoitusta investointeihin ja yritystoiminnan kasvattamiseen. Lainahakemuksen täyttäminen ei sido mihinkään ja rahoituspäätökset tehdään nopeasti.

Yksityiset sijoittajat

Yksityisiltä sijoittajilta voi saada rahoitusta liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. Pääomasijoittaja sijoittaa yritykseen rahaa omistusosuutta vastaan ja jakaa riskin sekä tuotot. Sijoittajat voivat olla yrityksiä tai yksityisiä henkilöitä.

Joukkorahoitus

Joukkorahoituksessa kerätään rahoitusta laajemmalta joukolta joko yrityksiä tai yksityisiä henkilöitä. Useimmiten joukkorahoitusta käyttävät pienet tai startup-yritykset. Joukkorahoitusta ei vielä kovin laajasti Suomessa hyödynnetä, vaikka se onkin yleistynyt rahoitusmuotona viime vuosien aikana.

Näin voit vaikuttaa kasvurahoituksen saamiseen

Yritys voi edesauttaa rahoituspäätöstä valmistautumalla rahoitusneuvotteluihin erilaisilla laskelmilla ja suunnitelmilla, joilla voidaan rahoittajille todentaa kasvun kannattavuus. Suunnitelmia ja laskelmia voi tehdä myös eri näkökulmista, esimerkiksi investoinnin kannattavuutta voi laskea monella tavalla.

Ennakointi kannattaa, sillä rahoituksen hakeminen oikeaan aikaan voi vaikuttaa kasvustrategian onnistumiseen. Kassavirtalaskelmat auttavat hakemaan oikean aikaan.

Yrityksen kasvua ja sen rahoittamista kannattaa miettiä pidemmällä tähtäimellä. Investoinnin tuotot realisoituvat yleensä jälkikäteen ja rahoittajat haluavat varmistautua yrityksen elinvoimasta ja maksukyvystä. Tämän vuoksi esimerkiksi rahoituslaskelmat ja liiketoimintasuunnitelmat kannattaa ulottaa ainakin muutaman vuoden päähän.

Laskelmat ja suunnitelmat kannattaa pitää realistisina, sillä rahoittajat perehtyvät niihin huolella ja epärealistiset suunnitelmat voivat johtaa lainahakemuksen hylkäämiseen.

27.4.2023

Tavoitteena yrityksen liiketoiminnan kasvattaminen?

BusinessCredit on kotimainen ja joustava vaihtoehto perinteiselle pankkilainalle. Lainan hakeminen ei sido mihinkään. Voit tutustua tarjoukseen rauhassa ja tehdä päätöksen, kun sinulle sopii.

Pyydä lainatarjous

Sawaxe Oy varmisti yritystoiminnan kestävän kasvun BusinessCreditin tuella

Kuten monet muutkin yritykset, Sawaxe Oy koki merkittäviä haasteita COVID-19-pandemian alkaessa Suomessa vuonna 2020. Pandemia lamaannutti yrityksen toiminnan ja aiheutti äkillisen tarpeen lisärahoitukselle. Taloudellisiin haasteisiin vastatakseen yritys päätti hakea tukea BusinessCreditin yrityslainasta.
22.5.2024
Yrityslainan monet mahdollisuudet

Yrityslainasta apua moniin tilanteisiin

Nopeasti verkossa haettava yrityslaina tarjoaa tehokasta täsmäapua suomalaisyritysten moninaisiin tarpeisiin. Tutustu blogissamme vakuudettoman yrityslainan mahdollisuuksiin 2020-luvulla, kun perinteisten pankkilainojen saaminen tuntuu haastavalta.
15.5.2024