Yrityksen kulut

Yrityksen kulurakenteen hahmottaminen on kriittistä yrittäjälle

Yritystoiminnasta alkaa syntyä kuluja jo perustamisvaiheessa, kulut voivat vaihdella suuresti riippuen yrityksen toimialasta. Kulut vaikuttavat ratkaisevasti liiketoiminnan kannattavuuteen, siksi yrityksen kulurakenteeseen kannattaa kiinnittää huomioita jo liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä.

Yrityksen tuotteiden ja palveluiden hinnoittelun pohjaksi on tiedettävä myös niiden tuottamisesta aiheutuvat kulut, niin kiinteät kuin muuttuvatkin. Yrittäjän on myös hyvä olla perillä siitä, mitä kuluja yrityksen kuluihin voi laittaa ja mitä voi vähentää verotuksessa.

Yrityksen kulurakenne

Yrityksen kulurakenne vaikuttaa luonnollisesti kannattavuuteen ja kulurakenne toimii paitsi liiketoimintasuunnitelman myös yrityksen kannattavuuslaskelmien pohjana. Yrityksen kulut muodostuvat kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista. Yrityksen kuluihin voi kirjata kaikki liiketoiminnasta aiheutuvat kulut, joista osa on mahdollista vähentää verotuksessa. 

Kiinteät kustannukset säilyvät muuttumattomina, vaikka yrityksen myynti ja tuotantomäärät vaihtelevat, muuttuvat kulut sen sijaan reagoivat myynnin kasvuun ja laskuun. Perinteisiä kiinteitä kuluja ovat esimerkiksi toimitilakustannukset, yrityksen vakuutukset sekä hallinnolliset kulut.

Kiinteät kulut vaihtelevat toimialoittain, kiinteiden kulujen osuus on suurin palveluita tuottavissa yrityksissä, tuotantoyrityksissä sen sijaan valtaosa kuluista on muuttuvia kuluja.

Muuttuvia kuluja ovat yleensä esimerkiksi raaka-aine-, palkka- ja tietyissä tapauksissa myös markkinointikulut. Muuttuvien kulujen määrä kasvaa samassa suhteessa, kun myynti kasvaa ja vastaavasti pienenee, kun tuotanto- ja myynti pienenevät.

Lähes kaikki yritykset yritysmuodosta riippumatta joutuvat maksamaan liiketoiminnasta seuraavia kuluja:

  • yrityksen perustaminen
  • materiaalit ja palvelut
  • henkilöstökulut
  • rahoituskustannukset
  • poistot sekä arvonalennukset
  • liiketoiminnan muut kustannukset

Yrityksen perustamiskulut

Perustamisvaiheen kuluihin vaikuttaa valittu yritysmuoto sekä alkuinvestoinnit. Perustamisilmoituksen tekeminen on varsin edullista yritysmuodosta riippumatta. Toiminimen ja osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti, sähköinen perustaminen on edullisempaa ja nopeampaa.

Vuonna 2020 kaupparekisteriin tehtävän perustamisilmoituksen hinta riippuu yritysmuodosta sekä perustamisilmoituksen toimitustavasta:

Yhtiömuoto

Sähköinen perustamisilmoitus kaupparekisteriin

Perustamisilmoitus paperilomakkeella kaupparekisteriin

Toiminimi eli yksityinen elinkeinoharjoittaja

60 euroa

115 euroa

Osakeyhtiö

275 euroa

380 euroa

Avoin yhtiö

 

240 euroa

Kommandiittiyhtiö

 

240 euroa

Muut yritysmuodot, esim. osuuskunta

 

380 euroa


Toiminimeä perustaessa, tätä ei ole pakko ilmoittaa kaupparekisteriin. Tällöin voi aloittaa elinkeinon harjoittamisen ilmaiseksi yrittäjän omalla nimellä. Mikäli toiminimelle haluaa suojatun nimen, se tulee ilmoittaa kaupparekisteriin. Aiemmin osakeyhtiöltä vaaditusta minimiosakepääomasta on luovuttu, mutta vapaavalintaisen osakepääoman voi käyttää yritystoiminnan hankintoihin.  

Yrityksen alkuinvestoinnit

Yrityksen perustamiskulujen lisäksi muut alkuinvestoinnit esimerkiksi laitteisiin ja toimitiloihin riippuvat toimialasta.   

Materiaali- ja palvelukustannukset

Materiaali- ja palvelukustannukset muodostavat ne suorat kustannukset, jotka aiheutuvat myytäväksi ostettujen tuotteiden hankkimisesta tai tuotteiden valmistamiseen tarvittavien raaka-aineiden ostamisesta tai muista myytävään tuotteeseen aiheutuvista alihankinnoista.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannuksiin lasketaan palkatun henkilöstön palkkakustannukset ja lakisääteiset sivukulut. Sivukuluja ovat esimerkiksi eläkevakuutus, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksut. Myös henkilöstön ja yrittäjän lomien kulut on hyvä huomioida.

Rahoituskustannukset

Pankkien ja muiden rahoitusyhtiöiden myöntämien yrityslainojen korkokustannukset, viivästyskorot, lainanhoitokulut ja takauskulut ovat tyypillisiä rahoituskuluja.

Poistot ja arvonalennukset

Kun yritykselle hankintaan kalustoa tai koneita, sitä ei kirjata kertakuluksi vaan jaksotetaan yrityksen taseeseen taloudellisen käyttöiän perusteella. Poistoja ja arvonalennuksia ovat yrityksen käyttöomaisuuden aiheuttamat kulut, joiden hankintahinnasta tehdään poistoja ennalta määritellyn suunnitelman mukaisesti. Poistot siirtyvät yrityksen kuluksi ja samalla hankinnan arvo taseessa laskee. Poistoja on mahdollista tehdä erilaisin menetelmin ja suunnitelman pohjana on arvio käyttöiästä.  

Liiketoiminnan muut kulut

Muihin kuluihin sisältyy laaja kirjo erilaisia liiketoiminnan kuluja. Tyypillisesti muihin kuluihin merkitään muun muassa markkinointi-, ajoneuvo-, toimitila- ja matkakulut.   

Mitä kuluja voi kirjata yrityksen kuluiksi?

Yritystoiminnan edistämisestä suorasti tai epäsuorasti aiheutuneet kulut ovat pääsääntöisesti vähennyskelpoisia. Vähennyskelpoisuus riippuu tietyissä tapauksissa yritysmuodosta sekä tilanteesta, josta kulu on aiheutunut. Seuraavat kulut ovat lähes poikkeuksetta vähennyskelpoisia.

Ajoneuvokulut - Ajoneuvon voi vähentää verotuksessa, mikäli sitä käytetään vain liiketoiminnassa. Ajoneuvon vähennyksestä kannattaa keskustella asiantuntijan, esimerkiksi kirjanpitäjän kanssa, sillä yritysmuoto vaikuttaa vähennyskelpoisuuteen.

Edustuskulu - Edustuskuluja syntyy esimerkiksi asiakastapaamisista, nämä ovat 50% vähennyskelpoisia kuluja.

Harrastukset ja kulttuuri - Työnantaja voi maksaa työntekijöiden harrastus- tai kulttuuritoimintaa vähennyskelpoisesti enintään 400 euron edestä per työntekijä.

Henkilökunnan lahjat - Henkilökunnalle annetut enintään 100 euron arvoiset tavaralahjat voi vähentää verotuksessa, mikäli vastaava lahja annetaan koko henkilökunnalle. Lahjakortit sen sijaan lasketaan palkaksi.
Koulutukset

Koulutukset, kurssit ja opiskelut - Koulutus ja opiskelu luokitellaan pääsääntöisesti vähennyskelpoisiksi, mutta tutkintoon johtavia opiskeluita ei voi vähentää.

Lehdet ja kirjat - Ammattiin liittyvät kirjat ja lehdet ovat vähennyskelpoisia. 

Matkakulut - Työmatkoihin liittyviin matkakuluihin lasketaan myös majoitus, kuljetus, päivärahat sekä matkan aikana syntyneet ruokailukulut.

Mainoslahjat - Alle 25 euron liikelahjat voi vähentää verotuksessa.

Markkinointimenot - Yritys voi vähentää niin uusasiakashankintaan kuin nykyisille asiakkaille suunnatusta markkinoinnista aiheutuvat kustannukset verotuksessa.

Myyntisaamiset - Perintätoimien jälkeen maksamatta jääneet myyntilaskut voi luokitella yritystoiminnan kuluksi ja kirjata vähennyksiksi.

Neuvotteluista aiheutuvat kulut - Sisäisten palaverien järjestämisestä aiheutuvat kulut ovat vähennyskelpoisia. Kuluja voi syntyä esimerkiksi tilavuokrista, materiaaleista tai vaikka tarjoilun järjestämisestä.

Tietokoneohjelmistot ja verkkopalvelut - Esimerkiksi toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintajärjestelmät sekä laskutusohjelmistot voi vähentää verotuksessa. Samoin vähennyskelpoisia ovat esimerkiksi Microsoft Officen ohjelmat. Yrityksen vähennyskelpoisiin kuluihin voi laskea myös kotisivujen palvelin- ja domainmaksut.

Perustamismeno - Yrityksen perustamisesta syntyneet kustannukset voi vähentää täysimääräisesti. 

Riskivakuutukset - Mikäli vakuutukset ovat olennaisia työtehtävän kannalta (esimerkiksi matkavakuutus) voidaan ne vähentää verotuksessa. 

Toimistotarvikkeet - Toimistotarvikkeet (kynät, laskimet, paperit jne.) ovat vähennyskelpoisia.

Työhuone - Työhuoneesta aiheutuneet kulut voi vähentää verotuksessa, vähennyskelpoistuuteen kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi yritysmuoto.

Tarvitsetko rahoitusta yrityksen kuluihin?

Yrityksellä on usein paljon juoksevia kuluja ja esimerkiksi kausivaihteluiden tasaaminen voi olla haastavaa, kun tulot ovat vähissä. BusinessCredit on täysin kotimainen rahoituspalvelu, joka tarjoaa jopa 100 000€ yritysrahoitusta myös käyttöpääoman tarpeeseen.

Vakuudettoman BusinessCredit-lainan saamiseksi yrityksen tulee olla kaupparekisterissä oleva suomalainen yritys, ja sen vastuuhenkilöiden hyvämaineisia. Lainaa voi hakea netistä helposti täyttämällä hakemuksen. Saat lainatarjouksen jopa saman päivän aikana ja voit rauhassa tutustua siihen ennen päätöstä.

12.2.2020
Arvostele artikkeli
3,75 / 5 (4 ääntä)
Yrittäjän asunto tai yrityksen omistama kiinteistö toimii usein lainan vakuutena

Yleisimmät yrityslainan vakuudet

Kun lähdet hakemaan yrityksellesi lainaa, kannattaa ensin pysähtyä hetkeksi miettimään lainan vakuuksia. Tässä artikkelissa käsittelemme yleisimpiä yrityslainan vakuuksia, sekä niiden vaikutusta lainan ehtoihin.
7.10.2021
Investoinnit mahdollistavat yrityksen kasvun

Yrityksen investoinnit

Yritysten tekeminen investointien tarkoitus on yksinkertaisesti sanottuna luoda pohja yrityksen liiketoiminnan kasvulle ja niillä voi olla ratkaiseva osuus yrityksen tulevaisuudelle. Lue artikkelistamme, mitä tulee huomioida investointien suunnittelussa.
23.8.2021
Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmäanalyysistä apua liiketoimintaan

Ilman sidosryhmiä yrityksen toiminta on mahdotonta. Sidosryhmäanalyysin avulla tunnistetaan yrityksen liiketoimintaan vaikuttavat sidosryhmät ja voidaan suunnitella toimenpiteet, joilla sidosryhmiin on mahdollista vaikuttaa.
13.7.2021